Uncategorized

Xᴇ Pᴏʀѕᴄʜᴇ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ʜᴏᴛ ɢɪʀʟ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ѕᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 5 ᴛʜᴀ́ɴɢ

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ Pᴏʀѕᴄʜᴇ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ʜᴏ̛ɴ 7 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̀ ᴄưᴏ̛́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ “ɢᴀᴛᴏ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴠɪ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

Xe Porsche tiền tỷ của cô dâu hot girl được chồng tặng thành tang vật trong một vụ án sau gần 5 tháng

Nɢᴀ̀ʏ 3/10, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nᴀᴍ Tᴜ̛̀ Lɪᴇ̂ᴍ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉. Cᴀ̂̀ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mɪɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ (ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Tʜưᴏ̛̣ɴɢ, Tᴀ̂ʏ Hᴏ̂̀, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ).

Tʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 18 ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ, ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ʜᴏ̛ɴ 13 ѕɪᴇ̂ᴜ хᴇ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ AMG, Pᴏʀѕᴄʜᴇ… ʜᴏ̛ɴ 9 ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ, 20 ɴɢʜɪ̀ɴ USD, ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ 10 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ɴɢᴏ̛̣ᴘ.

Xe Porsche tiền tỷ của cô dâu hot girl được chồng tặng thành tang vật trong một vụ án sau gần 5 tháng - Ảnh 1.

Cᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́. Ảɴʜ: Tɪᴇ̂̀ɴ Pʜᴏɴɢ

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Pᴏʀѕᴄʜᴇ Pᴀɴᴀᴍᴇʀᴀ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 30G9хх96 ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ ʜᴇ̂́ᴛ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ “ʜᴏᴛɢɪʀʟ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴘ ᴄưᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ Pᴏʀѕᴄʜᴇ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴀ̀ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Pᴏʀѕᴄʜᴇ “ɴᴏ̂̉ɪ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ́ᴍ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ “ᴀɴ ᴛᴏᴀ̣” ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̀ɴ хᴇ̂́ ʜᴏ̣̂ᴘ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Pᴏʀѕᴄʜᴇ Pᴀɴᴀᴍᴇʀᴀ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.&ɴʙѕᴘ;

Rᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ 24/4, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ʜᴏᴛɢɪʀʟ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ̂́ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴆᴀ̆́ᴛ ᴆᴏ̉ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ́ᴍ ᴄưᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ “ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴄưᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛̣ᴄ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Pᴏʀѕᴄʜᴇ Pᴀɴᴀᴍᴇʀᴀ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button