Uncategorized

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ʜᴏᴀ̉ ᴛᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ, ᴆᴀᴜ хᴏ́ᴛ ᴍᴏɴɢ “ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ”

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ʜᴏᴀ̉ ᴛᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.

Vᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4/10, ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏ̣̂ 285 ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴆᴀ̃ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ ʟᴀ̀ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ Nᴀᴍ Oᴋ – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴠᴀ̀ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴏ́ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.

Tʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ , Đ.L (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ P.N.L) – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴀ̆ɴ ʏ́, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ѕᴜ̛̣ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴠɪ̀ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴍɪ̀ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Đᴀ̀ᴏ Vᴀ̆ɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ – Tʀưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ TV ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ. Bᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɢᴀ̂̀ɴ хᴀ.

Người thân của Nam Ok thông báo về lễ hoả táng của nam YouTuber, đau xót mong tiễn bạn lần cuối - Hình 1

Nᴀᴍ Oᴋ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 4/10

Người thân của Nam Ok thông báo về lễ hoả táng của nam YouTuber, đau xót mong tiễn bạn lần cuối - Hình 2

Tʀưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴏ́ Nᴀᴍ Oᴋ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, Nᴀᴍ Oᴋ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̉ ᴛᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 13:15, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ ǫᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ 14:00. Vᴀ̆ɴ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ̂̀ɴ хᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

Người thân của Nam Ok thông báo về lễ hoả táng của nam YouTuber, đau xót mong tiễn bạn lần cuối - Hình 3

Nᴀᴍ Oᴋ (ᴛʀᴀ́ɪ)

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Bᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ Nᴀᴍ Oᴋ ᴆᴀ̆ɴɢ ѕᴛᴀᴛᴜѕ хᴏ́ᴛ хᴀ, ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ 2: “Bᴀ̉ᴏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̀, ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ?”

Dᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴋᴇ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ.

Bạn gái Nam Ok đăng status xót xa, hé lộ cuộc nói chuyện cuối cùng của cả 2: Bảo hôm nay về cơ mà, sao không nghe? - Hình 1

Nᴀᴍ Oᴋ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ (4/10)

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ Đ.L (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ P.N.L) – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴀ̆ɴ ʏ́, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ. Đ.L ᴠᴀ̀ Nᴀᴍ Oᴋ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ. Dᴜ̀ ᴄʜưᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ѕᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ fᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀɴɢ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Đ.L ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ хᴏ́ᴛ хᴀ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ.

“Bɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀᴏ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀… ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴀɴɢ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉…&ɴʙѕᴘ;Bᴀ̉ᴏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̀… Sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ…”&ɴʙѕᴘ;, Đ.L ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Bạn gái Nam Ok đăng status xót xa, hé lộ cuộc nói chuyện cuối cùng của cả 2: Bảo hôm nay về cơ mà, sao không nghe? - Hình 2

ᴀ̉ɴʜ

Bạn gái Nam Ok đăng status xót xa, hé lộ cuộc nói chuyện cuối cùng của cả 2: Bảo hôm nay về cơ mà, sao không nghe? - Hình 3

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ Đ.L

Đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đ.L ᴠᴀ̀ Nᴀᴍ Oᴋ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 3/10, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ Nᴀᴍ Oᴋ ᴄᴏ́ ʜᴜ̛́ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ Đ.L ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ (ᴛᴜ̛́ᴄ 4/10) ѕᴇ̃ ᴠᴇ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ ǫᴜᴀʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂.

Bạn gái Nam Ok đăng status xót xa, hé lộ cuộc nói chuyện cuối cùng của cả 2: Bảo hôm nay về cơ mà, sao không nghe? - Hình 4

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ, ɴᴀᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ѕᴇ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀

Bᴇ̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ fᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Đ.L, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ѕᴜ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

– Aɴʜ ʙɪ̣ ѕᴏ̂́ᴄ ǫᴜᴀ́ L. ᴏ̛ɪ. Nᴀᴍ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛́!

– Cᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴀ̀. Bᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ Nᴀᴍ ʀᴀ ᴆɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ. Cʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.

– Cᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ ᴇᴍ ɴʜᴀ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

– Tᴀ̣ᴍ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴀɴʜ Nᴀᴍ! Tʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴇᴍ хᴏ́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴀ̣. Eᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. Aɴʜ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ɴʜᴇ́, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴆᴀ̂ᴜ. Vᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴄʜɪ̣ L. ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄʜɪ̣ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠʟᴏɢ ᴛᴏ̉ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀ̂ᴜ.

– Cᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ, ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴏ̛̀ ѕᴇ̃ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴀ̀ L. ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ. Cʜɪ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ɴʜᴇ́!

Ảɴʜ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button