Uncategorized

Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʟᴏ̣̂ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴀ̂̉ɴ

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ̣̂ ᴅɪᴇ̣̂ɴ.

Sᴀ́ɴɢ 8/10, ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋɪ́ɴ ᴆᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴏ̛̉ TP.HCM. Sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴀ̂̉ɴ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́. Nᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̉ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ, ᴛɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ʏ ᴆɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̛̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜɪ.

Hoài Linh lộ diện trong đám tang bố ruột sau hơn 4 tháng ở ẩn - Ảnh 2.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ѕᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴀ̂̉ɴ

Hoài Linh lộ diện trong đám tang bố ruột sau hơn 4 tháng ở ẩn - Ảnh 3.

Nᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴏ̣̂ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̉ ɢᴀ̂̀ʏ ɢᴏ̀, ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ᴋʜɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ

Hoài Linh lộ diện trong đám tang bố ruột sau hơn 4 tháng ở ẩn - Ảnh 4.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ Pʜưᴏ̛ɴɢ Tʀᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ Dưᴏ̛ɴɢ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 6/10. Dᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴋɪ́ɴ ᴆᴀ́ᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Gɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ, ᴘʜᴜ́ɴɢ ᴆɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ʜᴏᴀ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̀ɪ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ Pʜᴜ́ᴄ Aɴ Vɪᴇ̂ɴ, TP.Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ.Bɪᴇ̣̂ɴ Bᴀ̣ᴄʜ Hɪᴇ̂̀ɴ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button