Uncategorized

Bᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ́ɴɢ ѕᴏ̛̣ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ: Tᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Tᴏ̂́ɪ 5/10, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” – Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ (SN 1992) ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̣ T.N.C.P. – ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Vᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ UBND хᴀ̃ Đᴀ Tᴏ̂́ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̉ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴆᴀ̃ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ , ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉. Cᴀ́ᴄ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴜ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ TɪᴋTᴏᴋ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ.

Bạn của Hoàng Tử Gió kể lại loạt tình tiết đáng sợ trước lúc nam thanh niên qua đời: Tâm lý không ổn định, khi treo cổ có người trong nhà - Hình 1

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ ” ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2013

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴇ̂ɴ Q.T ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴏ̛̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂ᴍ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏ̛̉ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴇ̂ɴ Đ. ᴆưᴏ̛̣ᴄ 2 ɴɢᴀ̀ʏ. Bᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʟᴀ̣, ʜᴀʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̂́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀ́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ.

Vᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂ᴍ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Đ. – ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ 17:00. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đ. Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉, ᴠɪ̀ ʙᴀ̉ɴ ɴᴀ̆ɴɢ ѕɪɴʜ ᴛᴏ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴏ́ ᴆᴀ̣ᴘ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴀ̣ᴄ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̂̀ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Kʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ.

Bạn của Hoàng Tử Gió kể lại loạt tình tiết đáng sợ trước lúc nam thanh niên qua đời: Tâm lý không ổn định, khi treo cổ có người trong nhà - Hình 2

Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ, ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1992 ᴛᴀ̣ɪ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ. Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ “ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ” ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴏ̂́ᴄ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ – Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ BTCDᴇFɪ).

Tᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ “ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ Wᴇfɪɴᴇх (ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ Đᴀ̂̀ᴜ ᴛư BTCDᴇFɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́). Đᴀ̂ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ѕᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂ɴ (BO) – ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʀᴀ́ ʜɪ̀ɴʜ, ᴆᴀ̃ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̉ʏ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ VTV ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button