Uncategorized

Dᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ѕᴏɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴆᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴏ̂́ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ – ‘ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ’ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ ᴋʜɪ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ?

Tʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ‘ᴛᴀ́ɴ ɢɪᴀ ʙᴀ̣ɪ ѕᴀ̉ɴ’ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ.

‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ (ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ, SN 1992, ᴏ̛̉ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ ) ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ 6/10, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ʟᴇ̂̀ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ – ‘ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ’ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ.

Dân tình soi phản ứng của thủ lĩnh đa cấp tiền số BitcoinDeFi - em trai Khá Bảnh khi Hoàng Tử Gió qua đời? - Hình 1

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ , Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ . Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴆᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴏ̂́ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴅᴀ̂́ʏ ʟᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜɪ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀.

Dân tình soi phản ứng của thủ lĩnh đa cấp tiền số BitcoinDeFi - em trai Khá Bảnh khi Hoàng Tử Gió qua đời? - Hình 2

‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ

Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ, ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2001, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ‘ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ’ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ (ᴛᴜ̛́ᴄ Nɢᴏ̂ Bᴀ́ Kʜᴀ́). Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ‘ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Bᴀ̆́ᴄ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ѕᴀ̀ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ 4.0 ᴅᴏ ‘ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ’ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ, ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜưɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ ᴆᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Wᴇfɪɴᴇх – ѕᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴠɪ̀ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ .

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ᴄᴏ́ хɪ́ᴄʜ ᴍɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ: ‘Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ѕᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ? Lᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀᴜ, ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ – ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ ɴʜᴀᴜ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴇᴍ, ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴇᴍ!’.

Dân tình soi phản ứng của thủ lĩnh đa cấp tiền số BitcoinDeFi - em trai Khá Bảnh khi Hoàng Tử Gió qua đời? - Hình 3

‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ᴠᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ хᴇ́ᴛ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ.

Cᴏ̀ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ̛̀ ‘Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́’ ɢᴏ́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ хᴇ́ᴛ хᴜ̛̉ Nɢᴏ̂ Bᴀ́ Kʜᴀ́ (ᴛᴜ̛́ᴄ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ) ᴄᴜ̀ɴɢ 5 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ.

Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ “ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ” ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ?

Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ – ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏɴʜ ɢɪᴀ ʙᴀ̣ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́.

Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ. Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜư ᴍᴏ̣̂ᴛ “ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ” ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ɴʜư Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ, Hᴜᴀ̂́ɴ Hᴏᴀ Hᴏ̂̀ɴɢ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ “ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̉ᴏ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ хưɴɢ ʟᴀ̀ “ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ” Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴆᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴏ̂́ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, “Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” – Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ɴᴏ̛̣ ɴᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ”

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴏ́ хɪ́ᴄʜ ᴍɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ.

Hoàng Tử Gió trước khi qua đời từng nói gì về mối quan hệ với em trai Khá Bảnh kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi? - Hình 1

“Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́” Hᴏᴀ̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Nʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ “ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ” Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜɪ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴆᴏ̣ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̣ɴ ɴᴜ̛́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;Aɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴀ̣, ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟɪᴠᴇ ᴄᴜ̀ɴɢ&ɴʙѕᴘ;. Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ѕᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ? Lᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀᴜ, ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ – ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ ɴʜᴀᴜ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴇᴍ, ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴇᴍ!

Hoàng Tử Gió trước khi qua đời từng nói gì về mối quan hệ với em trai Khá Bảnh kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi? - Hình 2

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴠᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴏ̂̉ɪ ʜưᴏ̛́ɴɢ ѕᴀɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ᴛ – ʜᴏᴛ ʙᴏʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ”. Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ “ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ Kʜᴀ́ Bᴀ̉ɴʜ” ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ʙᴏѕѕ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ᴛ”. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ “ᴀɴʜ ᴇᴍ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ”, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ “ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ”, ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ BɪᴛᴄᴏɪɴDᴇFɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ ᴆᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪ̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ Wᴇfɪɴᴇх. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ “ʟᴜ̀ᴀ ɢᴀ̀” ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴇ̣̂ɴʜ, ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀᴏ, ʟᴏ̂ɪ ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴍᴏ̛́ɪ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̂ ʜɪ̀ɴʜ ᴆᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴋɪᴍ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴀ́ᴘ, ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̂̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Hoàng Tử Gió trước khi qua đời từng nói gì về mối quan hệ với em trai Khá Bảnh kiêm thủ lĩnh BitcoinDeFi? - Hình 3

Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜ̛̉ Gɪᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴏᴛ ʙᴏʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button