Uncategorized

Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴋʜɪ 1 ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ 1 CEO ᴆᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ?

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ MXH.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Qᴜᴀ́ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ, 1 ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙᴀ́ɴ ʙᴜ́ɴ ᴆᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏ̉ɪ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴀʏ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ CEO ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Dᴜ̀ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́: “Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴜʏ̉ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉ ʜᴀʏ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̣̂ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣ ɢɪᴜ̀ᴍ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”.

Kʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ʙᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀʏ ѕᴀɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ:&ɴʙѕᴘ;“Mᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴅᴜ̀ ѕᴀᴏ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ”.

ẢNH

Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ “Mᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴅᴜ̀ ѕᴀᴏ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ”

Kʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̉ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̣ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴄᴏ̂&ɴʙѕᴘ;ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɢɪᴏ̣ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂́ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴏ̛ɴ.&ɴʙѕᴘ;Cᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ɴᴏ́ɪ”, “ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴀɴʜ”,&ɴʙѕᴘ;ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ 1 ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟɪᴠᴇᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ “ᴛᴜʏ́ᴛ ᴄᴏ̀ɪ” ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Ảɴʜ: Cᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button