Uncategorized

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ 2 ᴛʏ̉/ɴᴀ̆ᴍ: “Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴇᴍ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ”

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ H.H ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ. Cᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ.

Ồɴ ᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴇᴋɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴅưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʜᴏ̀ᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂ 2 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ/ɴᴀ̆ᴍ. Lᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ɴᴀ̀ʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛, ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ѕᴜ̛̣ “ᴆᴜ fᴀᴍᴇ” ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴀ̀ʏ.&ɴʙѕᴘ;

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ H.H ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆɪ̣ᴀ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴅưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂ ᴋʜᴜ̉ɴɢ.&ɴʙѕᴘ;

&ɴʙѕᴘ;”Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ fᴏʟʟᴏw, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴜ ᴠɪ́ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ “ᴋᴇ́ fᴀᴍᴇ”. Nʜưɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “ᴋᴇ́ fᴀᴍᴇ” ᴆɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ǫᴜᴇ̀ɴ ǫᴜᴀ́. Nʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ. Tᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ʜᴀ̃ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣”.&ɴʙѕᴘ;

Nữ đại gia muốn mời Hồ Văn Cường làm đại diện thương hiểu cát-xê 2 tỷ/năm: "Mọi người không nhìn ra điểm mạnh của Hồ Văn Cường nhưng em nhìn ra" - Ảnh 2.

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ

Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴇᴍ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ… Aɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜᴇ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̀ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜưᴀ? Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄʜᴀ̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ… Mᴜᴏ̂́ɴ ᴅɪ̀ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́. Tʜᴜ̛̉ ᴆɪ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ѕʜᴏwʙɪz хᴇᴍ ᴄᴏ́ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Eᴍ ɴɢʜᴇ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴇ, ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ʙᴜ̀ɴɢ ѕʜᴏw. Tʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Vᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́ ᴠᴏ̂ ᴅᴀɴʜ ᴛʜᴏ̂ɪ, ɴᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ʙᴇ́ ɴʜᴀ̀ ǫᴜᴇ̂, ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̂̀ 5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ/ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴍưᴏ̛́ɴ. Nʜưɴɢ ᴇᴍ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ, ᴇᴍ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ”,&ɴʙѕᴘ;ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ.&ɴʙѕᴘ;

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ H.H ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ. Cᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̛̀ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ. 

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ?

Kʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ , ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 11/10, ᴘʜɪ́ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴏ̣ɴ ʀᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́. Qᴜᴀ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ʜᴜ̛́ᴀ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Tᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛᴏ̛̀ ᴆᴏ̛ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛̃ ᴋʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏ̛̉ TP.HCM ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ʟưᴏ̛ɴɢ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ. Mᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴜ́ᴘ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ 3 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ѕɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴘʜɪ́… Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ.

Bố mẹ ruột Hồ Văn Cường làm gì khi còn ở nhà Phi Nhung, được trả bao nhiêu và cuộc sống thế nào? - Hình 1

Kʜɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ

Bố mẹ ruột Hồ Văn Cường làm gì khi còn ở nhà Phi Nhung, được trả bao nhiêu và cuộc sống thế nào? - Hình 2

Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ 11/10 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴘʜɪ́ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ хᴏɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃

Bố mẹ ruột Hồ Văn Cường làm gì khi còn ở nhà Phi Nhung, được trả bao nhiêu và cuộc sống thế nào? - Hình 3

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕɪɴʜ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button