Uncategorized

“Đᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ” Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀɴʜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ TP.HCM ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ , Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʀᴜ̣ᴄ ʀɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ .

Gᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏ̛ɪ ᴅᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪʟʟ.

Bᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10, TP.HCM ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ , ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙɪ̣ “ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ” ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴏ̛ɪ ᴅᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴʜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ɢɪᴀ̉ɴ ᴆᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̀ɴ “ᴛʜᴜᴀ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ” ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ 5 ʟᴀ̂̀ɴ 7 ʟưᴏ̛̣ᴛ.

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 4


Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴍᴜᴀ ʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴʜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ.

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 2

Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ.

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 3


Đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ “ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ” ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ!

Tʜᴇᴏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜᴀ̆́ᴘ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴆɪᴇ̣̂ɴ Sᴜᴘᴇʀ 73 ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ɢᴀ̂̀ɴ 3000 USD. Ôɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Bᴀ́ᴄ: “Tʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ѕᴀ̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ. Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉, ᴛʜᴀɴʜ хᴜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ…” . Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ᴍᴜᴀ ʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ʀᴏɴɢ ʀᴜᴏ̂̉ɪ ɢʜᴇ́ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜư: Bưᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, Nʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ Đᴜ̛́ᴄ Bᴀ̀, Cᴀ̂̀ᴜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ …

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 5

Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ.

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 6


Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ.

Đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp thường xuyên dạo quanh Sài Gòn sau khi nới lỏng giãn cách - Hình 1


Mᴏɴɢ ᴀɴʜ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ хᴏ́ᴀ ʙᴏ̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “Đᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ”

Nʜɪ̀ɴ Vᴜ̃ Kʜᴀ̆́ᴄ Tɪᴇ̣̂ᴘ ᴅᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴʜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ “ɴᴏ̛ᴍ ɴᴏ̛́ᴘ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̂̃ɪ ʟᴏ ѕᴏ̛̣ ᴋʜɪ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ “ᴘʀᴏfɪʟᴇ” ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴆɪ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴏɴɢ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ѕᴇ̃ хᴏ́ᴀ ʙᴏ̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “Đᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ” ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ̂̃ɪ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button