Uncategorized

Cᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ

Cᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴆưᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ, ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴀᴜ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ…

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ” ɴʜư ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT (PC01), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hưɴɢ (ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ, SN 1971, ɴɢᴜ̣ AA14 ᴆưᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀ̂́ᴛ Sᴏ̛ɴ, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ 15, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 10) ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ SN 1971, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3) ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 1/9, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TPHCM ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴆưᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ, ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo bởi người mình từng tố cáo - Ảnh 1.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hưɴɢ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ, ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ… ᴅᴜ̀ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Hᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Hưɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́… Ôɴɢ Hưɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʟᴏᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ, ᴀ̆ɴ ᴄưᴏ̛́ᴘ, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴍᴜᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ Tʜᴇ Vᴏɪᴄᴇ…

Cᴀ ѕɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

“Tᴏ̂ɪ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴇ̃ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ̛̀. Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Nʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴏᴀɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ ᴀ́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ, ᴅᴜ̛́ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ”,&ɴʙѕᴘ;ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ

Kʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴇ̂ɴ Pʜᴏ̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (PC02), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM.&ɴʙѕᴘ;

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo bởi người mình từng tố cáo - Ảnh 2.

Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Hᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ “ɴɢᴀ̂ᴍ” ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴏ̃ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ (ᴛᴜ̛́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, SN 1969, ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ Kʜᴀ́ɴʜ Hᴏᴀ̀) хᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴆᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Pʜᴏ̀ɴɢ PC02, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT (PC01), Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴇ̂̉ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2021, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TPHCM ɴʜư Pʜᴏ̀ɴɢ PC02, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ (PC03), Pʜᴏ̀ɴɢ Aɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀᴏ (PA05) ᴄᴜ̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ 21 ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴛɪɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ.

Tʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 28/9, Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜư ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ (ɴʜư ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ…) ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛưᴏ̛́ɴɢ Đɪɴʜ Tʜᴀɴʜ Nʜᴀ̀ɴ, Pʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜư ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴇ̂̀ Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TPHCM ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ Tᴏ̂̉ɴɢ Gɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ (Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ), ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”), Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ.Tʀᴜɴɢ Dᴜʏ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button