Uncategorized

Bɪ̣ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴏ́ “ᴀɴʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ”, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ EQ ʜᴏ̛ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ: Cᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ̣̂ᴛ ɢᴜ̀!

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̆̉ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Aʟɪʙᴀʙᴀ ѕᴇ̃ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̉ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ. Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴆᴀ̃ ᴜ̛́ɴɢ хᴜ̛̉ ʀᴀ ѕᴀᴏ?

Bị Châu Tinh Trì hỏi khó "anh thích nữ diễn viên nào nhất", Jack Ma đáp trả một câu cho thấy EQ hơn người: Càng nghĩ càng phải gật gù!

Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴠᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ Aʟɪʙᴀʙᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ Hᴏᴀ Nɢᴜ̛̃.

Vᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴜ́ᴛ ɢɪᴀᴏ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ “Tʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̃ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ” ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ “ᴆᴏ̂́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Tʀᴏɴɢ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ ʀᴇᴏ ᴛᴀ́ɴ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ :” Aɪ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ?”.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ :” Đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ́. Nʜưɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴛɪ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ́ᴘ ᴀ́ɴ. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ɴʜᴇ́, ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”

Tʀưᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ, Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. Ôɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀɪ́ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ Mᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ɴʜưɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀʏ.

Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ʟᴏ̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴏ̛̣ɪ. Cᴀ́ᴄʜ хᴜ̛̉ ᴛʀɪ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠɪ̣ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̣ Mᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴆᴀ́ᴘ ᴀ́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ.

Tᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ʜᴀ̆̉ɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴏ́ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̃ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ́ɪ:&ɴʙѕᴘ;“Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ хᴇᴍ. Dɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀưᴏ̛ɴɢ Tᴜ̛̀ Pʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ 1942 ᴄᴏ́ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ Tᴏ̂ɴ Lᴇ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ Cʜᴀ̂ɴ Hᴏᴀ̀ɴ Tʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ, ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ “Bᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉” ᴠᴀ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Âɴ Đᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ѕᴀ̆́ᴄ!”

Bị Châu Tinh Trì hỏi khó anh thích nữ diễn viên nào nhất, Jack Ma đáp trả một câu cho thấy EQ hơn người: Càng nghĩ càng phải gật gù! - Ảnh 2.

Nᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Âɴ Đᴀ̀ᴏ (Ảɴʜ: Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ)

Nᴏ́ɪ хᴏɴɢ, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ʟɪᴇ̂́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ:&ɴʙѕᴘ;“Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ Tʜư Kʏ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ”. Cᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄưᴏ̛̀ɪ, ʀᴀ̀ᴏ ʀᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̂̃ ᴛᴀʏ.

Cᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ EQ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴛʀᴏ̣̂ɪ

Nɢʜᴇ хᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴀᴄᴋ Mᴀ, ᴀ̆́ᴛ ʜᴀ̆̉ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴇ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴆᴀ́ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ́ᴘ ᴀ́ɴ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ, ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ “ᴆᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ɪ” ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴄ ѕᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴʜ ᴛᴇ̂́.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ хᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴆᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̀ʏ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ.&ɴʙѕᴘ;Mᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Bị Châu Tinh Trì hỏi khó anh thích nữ diễn viên nào nhất, Jack Ma đáp trả một câu cho thấy EQ hơn người: Càng nghĩ càng phải gật gù! - Ảnh 4.

Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ, ᴋʜɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ,&ɴʙѕᴘ;Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ, ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, 3 ɴᴜ̛̃ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴅᴜ̣ɴɢ ʏ́ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Nᴀ̆ᴍ 2013, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂̉ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ Hᴏᴀ Nɢʜɪ̣ Hᴜʏɴʜ Đᴇ̣̂, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ Tᴜ̛̀ Pʜᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ Aʟɪʙᴀʙᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴜ̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ Cưᴏ̛ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Bị Châu Tinh Trì hỏi khó anh thích nữ diễn viên nào nhất, Jack Ma đáp trả một câu cho thấy EQ hơn người: Càng nghĩ càng phải gật gù! - Ảnh 5.

Dɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ Pʜᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ Cưᴏ̛ɴɢ (Ảɴʜ: ɪOɴᴇ)

Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍưᴏ̛̣ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ “ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ” ᴠᴀ̀ “ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ”, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴋʜᴇ́ᴏ ʟᴇ́ᴏ ᴄᴀ ɴɢᴏ̛̣ɪ 2 ɴᴜ̛̃ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴʜ Tᴏ̂ɴ Lᴇ̣̂ ᴠᴀ̀ Âɴ Đᴀ̀ᴏ, ᴄᴀ̉ 2 ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ “Cʜᴀ̂ɴ Hᴏᴀ̀ɴ Tʀᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴠᴀ̀ “Bᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉” ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́, ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴀ̆́ᴛ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ “Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́: Mᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴍᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ Tʜư Kʏ̀. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ Tʜư Kʏ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ.

Bị Châu Tinh Trì hỏi khó anh thích nữ diễn viên nào nhất, Jack Ma đáp trả một câu cho thấy EQ hơn người: Càng nghĩ càng phải gật gù! - Ảnh 7.

Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜư Kʏ̀

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴀᴄᴋ Mᴀ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ. Tᴜ̛̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜɪᴍ ᴅᴏ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀ ᴆᴀ̣ᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ѕᴜ̛̣ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

Qᴜᴀ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴜ̀ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴄ ѕᴀ̉ᴏ. Ôɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ, ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Cʜᴀ̂ᴜ Tɪɴʜ Tʀɪ̀.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button