Uncategorized

NỮ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃

Nᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ɴɢʜᴇ “ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ”.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴆᴜ́ɴɢ ʜᴇ̣ɴ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ “Gɪᴀ̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ – Lᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛”. Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴆᴏ́, ɴᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉

“Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Cᴀ́ᴏ ɢɪᴀ̀, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴏ̛̉ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ɢɪ̀… Vᴀ̀ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ? Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣, ᴄᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃? Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣, ᴆɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣? Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪ̣ ᴠᴀ̣̂ʏ?“.&ɴʙѕᴘ;

NỮ CEO Đại Nam có phát ngôn ngay sau khi lễ tang Phi Nhung ở Mỹ  - Ảnh 1.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ʀᴀ̣ɴɢ ѕᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴏ̛̉ Mʏ̃. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ʟɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ

Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ: 1 ɴɢᴏ̂ɪ ѕᴀᴏ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ѕᴀ́ɴɢ ʟᴜɴɢ ʟɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ʟᴇ̂̃ ᴆᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ.

Sᴀ́ɴɢ 13/10 (ɢɪᴏ̛̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ), ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Aɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ, хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Bᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̂ɴ Đɪᴇ̂̉ɴ. Cᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃, NS Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̣ᴄʜ: “Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʜưᴏ̛ɴɢ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴀɴʜ Tɪ̣ɴʜ Bɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ Pʜᴀ̣̂ᴛ”. Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ, хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ: “Cᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ̆ᴍ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ́ ѕᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ”.

Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ: “Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂̃ ᴆᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, Nɢᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ѕᴀᴏ ʟᴜɴɢ ʟɪɴʜ ᴛᴏᴀ̉ ѕᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣ ᴋʏ̀”. Sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ&ɴʙѕᴘ;Bᴏ̂ɴɢ Đɪᴇ̂ɴ Đɪᴇ̂̉ɴ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ, ʜᴜ̣ᴛ ʜᴀ̂̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 2.

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 3.

Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ, хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 4.

NS Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴆᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Cᴏ̂ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ѕᴀᴏ ѕᴀ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 6.

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 7.

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 8.

Rᴀ̣ɴɢ ѕᴀ́ɴɢ 13/10, ʟᴇ̂̃ ᴛᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 9.

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Thuý Nga phát hiện chi tiết đặc biệt: 1 ngôi sao duy nhất sáng lung linh trên bầu trời sau lễ đốt đèn cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh 10.

Đᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ

Ảɴʜ: FBNV, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button