Uncategorized

SỐC: Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ “ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ”, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛᴀ̣̆ɴɢ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ 1 ᴛʏ̉

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2016 ᴛʜɪ̀ ѕᴇ̃ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɴɢᴀʏ 1 ᴛʏ̉ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣.

Tᴏ̂́ɪ 13/10, Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ᴄ “Gɪᴀ̉ɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ”. Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ̆́ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇᴏ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴍɪ̀ɴʜ “ᴆᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣” ᴛʜᴀʏ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂̀ᴜ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ U50 ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ ʟᴏ̛́ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ “ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂́ɴ”.

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 1

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 180 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ̉ɪ Qᴜᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ VɪᴇᴛNᴀᴍ Iᴅᴏʟ Kɪᴅ. Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́, ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛᴜ̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̣̂ᴘ ѕᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2016 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀʏ 1 ᴛʏ̉. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴀ ѕɪ̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ѕᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Vɪᴅᴇᴏ ᴆᴀɴɢ HOT

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 2

CEO Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ. Bᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛̣ᴄ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ 1 ѕᴏ̂́ ᴀɴᴛɪfᴀɴ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ “ʙᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ” ᴍᴀ̂́ᴛ”. Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̃ɴʜ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴅᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ “ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

SỐC: Bà Phương Hằng mắng Phi Nhung qua đời vì nghiệp quật, tuyên bố tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ - Hình 3

“Tᴀᴏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ́, ᴀɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ. Nʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ. Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴆɪ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴆɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴏ́, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Mᴀ̀ʏ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.”

“Tᴀᴏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ́, ᴀɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ. Nʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ. Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴆɪ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴆɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tᴀᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴏ́, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Mᴀ̀ʏ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button