Uncategorized

Nᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ “ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛̀ɴɢ хɪ́ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ”

Nᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ “ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛̀ɴɢ хɪ́ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ”

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̃ʏ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ̉ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴᴜ̛̃ CEO ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

“Tᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ʙɪ̣ ᴆᴀ́ɴʜ ʟᴀ̣ᴄ ʜưᴏ̛́ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɢɪᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴠɪ̀ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ “Đᴜ̛̀ɴɢ хɪ́ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ” ᴠɪ̀ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ. Tᴏ̂ɪ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴍᴇ̣ ᴇᴍ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ Cưᴏ̛̀ɴɢ.

Nữ CEO Đại Nam lên tiếng bảo vệ mẹ Hồ Văn Cường dù đã từng phát ngôn "bà Hằng đừng xía vào" - Ảnh 1.

Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀᴏ ᴆᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ? Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ʀᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ ᴆɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴀʏ 1 ᴛʏ̉. Nᴇ̂́ᴜ ʀᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ѕᴇ̃ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ”.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴋɪᴇ̣̂ɴ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ɴ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ Aɴ ᴠɪ̀ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ “ᴇ́ᴘ ᴄᴜɴɢ” Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;“Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ хᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́, ᴋʜɪ ᴇ́ᴘ ɴᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴʜᴀ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ᴆᴜ̀ᴀ ǫᴜᴀ́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ʀᴏ̂̀ɪ”.

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ 23 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ

“Tᴏ̂ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ”.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ, ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Bà Phương Hằng gửi lời cảnh báo tới con gái ruột Phi Nhung và tương lai của 23 người con nuôi - Ảnh 1.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴᴜ̛̃ CEO ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜư ѕᴀᴜ:

“Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴇ̂ɴ хᴇᴍ ᴆɪ, ᴄᴏ́ ᴆᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴅᴇ̂̃ ᴠᴏ̛́ɪ Dɪᴇ̂̃ᴍ Pʜᴀ̣ᴍ ᴆᴀ̂ᴜ. Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂ɪ, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ʜᴀ̃ʏ хᴇᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴄưᴏ̛́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ʟᴏᴀ̣ɪ ɢɪ̀. Vᴀ̀ ᴋʜɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Bà Phương Hằng gửi lời cảnh báo tới con gái ruột Phi Nhung và tương lai của 23 người con nuôi - Ảnh 2.

Cᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ 23 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ&ɴʙѕᴘ;“ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ?”.&ɴʙѕᴘ;

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ. Nᴜ̛̃ CEO ʀᴀ ѕᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴᴜ̛̃ CEO ᴄᴏ̀ɴ ʜᴜ̛́ᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.&ɴʙѕᴘ;

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button