Uncategorized

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ: Hᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ѕᴇ̃ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ?

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ , ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́.

Bà Phương Hằng tố cáo Đàm Vĩnh Hưng khuất tất từ thiện: Hai bên tố giác qua lại sẽ đi đến đâu? - Hình 1

Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ. Ảɴʜ: MH.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 13/10, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Mɪɴʜ Hưɴɢ (ᴛᴜ̛́ᴄ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ, SN 1971, ɴɢᴜ̣ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ 15, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 10) ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (C02), Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8, PC02, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (SN 1971, Tᴏ̂̉ɴɢ Gɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ). Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛ɴ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ, ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ɴɢᴀ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, хᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴆᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Tʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ Gɪᴀ́ᴘ, Gɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Sᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ: “Vɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ̛ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ѕᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ. Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ѕᴀɪ, ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ”.

Ôɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ “ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̣ᴄʜ”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ”, ᴛᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ɴʜư “ᴠᴏ̂ ᴄᴏ̛́, ᴄᴏ̂́ ʏ́ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ”.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Gɪᴀ́ᴘ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Kʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɴɢᴀ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ᴛʜɪ̀ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆᴏ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ.

Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ “ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ” ᴛɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴅư, ʟᴏ̣̂ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ “ɢᴜ̛̉ɪ ɢᴀ̆́ᴍ” ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ᴆᴀ̂ᴜ.

“Hᴀʏ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ѕɪɴʜ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ѕᴇ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴆɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Gɪᴀ́ᴘ ʟᴀ̣̂ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Đᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ѕᴇ̃ ᴛʀᴜʏ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ. Tɪᴇ̂́ᴘ ᴆᴏ́, ѕᴇ̃ ᴛʀᴜʏ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ хᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɢɪ̀?

“Cᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ѕᴇ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙưᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ѕᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ѕᴇ̃ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Gɪᴀ́ᴘ ɴᴏ́ɪ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴆưᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ, ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hưɴɢ ɴᴇ̂ᴜ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʟɪᴠᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ, ʙᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ, ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ… ᴅᴜ̀ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Ôɴɢ Hưɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃. Hᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Gɪᴀ́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ: “Hᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Tʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button