Uncategorized

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʀᴀ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ

Sᴀᴜ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴜ̛̀ᴀ Tʜɪᴇ̂ɴ-Hᴜᴇ̂́, Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣, Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ… ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ.

Hᴏ̂ᴍ 13/10, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ VN ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Pʜᴏɴɢ (Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣) Tʀᴀ̂̀ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Dᴜ̃ɴɢ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7/2021, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ 1,5 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Bᴀɴ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ VN ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ ɢɪᴀ̂́ʏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣.

Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2021, Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ VN ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Pʜᴏɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 2/6/2021, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̀ Vᴀ̆ɴ Tᴜ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀᴏ 1,5 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ VN ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Pʜᴏɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ хᴀ̃, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴋʏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

Tᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴀ̉ɪ Lᴀ̆ɴɢ, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ хᴀ̃ Hᴀ̉ɪ Pʜᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2021, хᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ VN хᴀ̃ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̉ɴɢ ᴜ̉ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM.

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND хᴀ̃ Hᴀ̉ɪ Pʜᴏɴɢ Bᴜ̀ɪ Xᴜᴀ̂ɴ Gɪᴀɴɢ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ 1,4 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴜ̃. Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2021, ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́, ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2021, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ. Dᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Tɪ̉ɴʜ&ɴʙѕᴘ;Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ&ɴʙѕᴘ;ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Lᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ǫᴜᴀ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ʟᴜ̃ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ᴛʀᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ 40 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 20 ᴛʏ̉ ᴛʀᴀᴏ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ 20 ᴛʏ̉ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ хᴀ̂ʏ 10 ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʟᴜ̃.

Tʜᴇᴏ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ, ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜᴀ̀. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ.

“Tʜᴇᴏ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ, ᴛʀᴜɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̂̃ɪ ʜᴏ̣̂ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʜᴏ̣̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̛ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɪ́ᴛ ᴅᴏ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀᴏ, ʜᴏ̣̂ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴀ̆́ᴍ ᴛʜɪ̀ ѕᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɪ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ”, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Mᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ TT-Hᴜᴇ̂́: Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆɪ ᴛʀᴀᴏ

Ôɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nᴀᴍ Tɪᴇ̂́ɴ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ MTTQ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ̉ɴʜ TT-Hᴜᴇ̂́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2020 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2021, ʟᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Mᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Tᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ɴʜᴏ̛̀ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2020 ᴛᴀ̣ɪ 2 ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴏɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ Qᴜᴀ̉ɴɢ Đɪᴇ̂̀ɴ.

“Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ, ᴛʀᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʜᴏ̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂̃ ᴛʀᴀᴏ, ᴄᴏ́ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴀᴏ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆɪ ᴛʀᴀᴏ”, ᴏ̂ɴɢ Tɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ VɪᴇᴛɴᴀᴍNᴇᴛ: ʜᴛᴛᴘѕ://ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ.ᴠɴ/ᴠɴ/ᴛʜᴏɪ-ѕᴜ/ɴʜɪᴇᴜ-ᴛɪɴʜ-ʙᴀᴏ-ᴄᴀᴏ-ᴋᴇᴛ-ǫᴜᴀ-ᴛʀᴀ-ѕᴏᴀᴛ-ᴠɪᴇᴄ-ᴛᴜ-ᴛʜɪᴇɴ-ᴄᴜᴀ-ʜᴏᴀɪ-ʟɪɴʜ-ᴛʜᴜʏ-ᴛɪᴇɴ-782784.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button