Uncategorized

Tʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ѕʜᴏwʙɪz ʙɪ̣ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ‘ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ’, ᴋʜᴜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ

Tᴏ̂́ɪ 13/10, ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ ʙɪ̣ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ‘ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ’.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ѕᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜư Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ… ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ “ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴛᴇ̂ɴ”.

CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;”Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴇ́ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴠᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Tɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀʏ ᴆɪ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀? Kʜᴏ́ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟᴀ̀ ѕᴀᴏ?”.

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ “ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ”

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020, ᴋʜɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ʟᴜ̃ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̃. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̂ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴏ̣̂ᴛ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜ̀ʏ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜɪ.

ᴀ̉ɴʜ

ᴀ̉ɴʜ

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆɪ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ

Hɪᴇ̣̂ɴ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴄᴀ̉ᴍ хᴜ́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ хᴀ̃ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴀ̂̉ɴ ʏ́ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Aɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Tʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ хɪɴ ᴄʜᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ. Tʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ɴᴏ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟưᴏ̛́ᴛ ǫᴜᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɪ ᴆᴜ́ɴɢ ᴀɪ ѕᴀɪ. Dᴜ̀ ᴄʜᴏ ᴀɪ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴀɪ ᴛʜɪ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ɢɪᴏ̛̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ хᴇɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ̉ 2 ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴍᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ ᴀɪ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ хᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴇɴ ᴠᴏ̂ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴠɪ̀ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜưᴀ ʜᴇ̂̀ ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ ᴀɪ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀. Nɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴍưᴏ̛̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴆɪ ɴᴏ́ɪ хᴀ̂́ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴇ̂́ ɴʜɪ̣ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ʀᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Nʜưɴɢ ᴄᴀ́ɪ ѕᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀɴɢ ɴ.ʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ. Vᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ хưᴀ ɢɪᴏ̛̀ ᴀɪ ᴠᴏ̂ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ хᴏ́ᴀ ɴɢᴀʏ ᴆᴏ́. Vɪ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴ.ʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ. Tʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴏ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ʏ́ ɴʜư ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ”.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ SᴀᴏSᴛᴀʀ: ʜᴛᴛᴘѕ://ѕᴀᴏѕᴛᴀʀ.ᴠɴ/ɢɪᴀɪ-ᴛʀɪ/ᴛʜᴇᴍ-ᴍᴏᴛ-ᴄᴀᴘ-ᴅᴏɪ-ѕʜᴏwʙɪz-ʙɪ-ᴄᴇᴏ-ᴅᴀɪ-ɴᴀᴍ-ʀᴇᴏ-ᴛᴇɴ-202110132348507419.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button