Uncategorized

Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇх 2 ᴛʏ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ ᴛᴏ̛́ɪ 20 ɴᴀ̆ᴍ?

Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇх 2 ᴛʏ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ ᴛᴏ̛́ɪ 20 ɴᴀ̆ᴍ?

Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ có thể đối mặt án tù tới 20 năm?

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 12/10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, SN 1991, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7) ᴆᴇ̂̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ”.

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ (ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ) ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 90 ɴɢᴀ̀ɴ USD (хᴀ̂́ᴘ хɪ̉ 2 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ N.M.T., ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ Aɴʜ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɢɪᴀ̉ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴇᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̂́ʏ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2021, ᴀɴʜ N.M.T (SN 1997, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3) ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ (Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ). Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴏ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴀᴜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴀɴʜ T. ᴍᴏ̛̀ɪ Aɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛ɪ. Đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ T., Aɴʜ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ 2 ᴆᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ T. ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ хɪ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 90 ɴɢᴀ̀ɴ USD.

Lᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ T. ᴄʜᴏ̛ɪ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ Aɴʜ ᴠᴀ̀ T. ɴᴀ̉ʏ ѕɪɴʜ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴄᴀ̉ 2 ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂. Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̀ʏ Aɴʜ ᴜ̉ ᴍưᴜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴇ́ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ.

Aɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ Tᴏ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ (SN 1990, ɴɢᴜ̣ Pʜᴜ́ Nʜᴜᴀ̣̂ɴ) ɴʜᴏ̛̀ ᴍᴜᴀ ᴅᴜ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ́ɪ. Tᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ɴʜᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ 14,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Aɴʜ.

Nɢᴀ̀ʏ 11/9, ᴀɴʜ T. ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ Aɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ Aɴʜ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ Aɴʜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ T.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 1ʜ ѕᴀ́ɴɢ ᴋʜɪ T. ɴɢᴜ̉ ѕᴀʏ, Aɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ɢɪưᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ T. Đᴇ̂́ɴ ѕᴀ́ɴɢ, Aɴʜ ɢɪᴀ̉ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ʙᴏ̉ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇх Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 13/9, Aɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴀ̆́ᴛ ʀᴀ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ “ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃” ᴄʜᴏ Tᴏᴀ̀ɴ. Cᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, Aɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍưᴏ̛̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ.

Đᴇ̂́ɴ 15/9, ᴀɴʜ T. ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ Aɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Tᴜ̛̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀.

Tʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Tɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃, Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ (Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴʜ ᴠɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ѕᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ.

Chân tướng Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai quen qua mạng

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴆᴜ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴆᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Vᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ 500.000.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ 12 ɴᴀ̆ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ 173, Bᴏ̣̂ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 2015 ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴍᴜᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴆᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴆᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ѕᴜ̛́ᴄ.

Chân tướng Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai quen qua mạng - Ảnh 2.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴅᴏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴅᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣.

“Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇх ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Vᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴄᴀ̉ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 12 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ʟᴀᴍ, ʟưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴠɪ̀ ѕᴜ̛̣ ɴʜᴇ̣ ᴅᴀ̣ ᴄᴀ̉ ᴛɪɴ, ʜᴏ̛́ ʜᴇ̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Cưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ.

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ , ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ Mɪѕѕ Vɪᴇᴛɴᴀᴍ Cᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛѕ 2018 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ (ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2011).

Chân tướng Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ của bạn trai quen qua mạng - Ảnh 5.

Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Cʜɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ Mʏ̃ хᴀ хᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́. Sᴀᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ”.

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴏɴɢ ưᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴏ́ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀưᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Áɴʜ ᴠᴀ̀ “ᴆᴀ̉ ɴᴜ̛̃” Nɢᴏ̂ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ.

Kʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ Nᴇw Yᴏʀᴋ – ᴋʜᴏᴀ Sᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜɪᴍ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button