Uncategorized

Bɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴɢʜɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ “ᴄᴀ̂ʏ ɴɢᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛́ɴɢ”, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ

Sᴀᴜ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ… ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ ʙɪ̣ CEO Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ.

Tʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛᴏ̂́ɪ 13/10, CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴᴜ̛̃ CEO ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴇ́ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴠᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Tɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀʏ ᴆɪ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀? Kʜᴏᴀ́ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟᴀ̀ ѕᴀᴏ ?”.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 1

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴠɪ̀ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̃ᴏ ʟᴜ̃. Sᴀᴜ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙᴀʏ ʀᴀ Hᴜᴇ̂́ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ.

Dᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀ̀ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ʏ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 2

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ . Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 11/10, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ: “Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴʜưɴɢ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀ ʜᴏᴀ́ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Nʜᴀ̣ᴛ. Tɪᴇ̂̀ɴ. Tɪᴇ̂̀ɴ. Tɪᴇ̂̀ɴ”. Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴆᴀɴɢ “ᴍɪ̉ᴀ ᴍᴀɪ” ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 3

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴀ̃ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ хᴀ̃ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠɪ̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀ᴜ ѕᴀɴɢ, ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴏ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 4

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ʙᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̂ʏ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴅᴀ̣̂ᴘ, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̣ᴄʜ: “Tʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴀɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̛ɪ хᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ. Kʜɪ ᴀɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɴʜưɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʟᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ѕᴀɪ ʟᴀ̀ ᴆᴀɴɢ хᴇɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ .

Lᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, Tʜᴀ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ѕᴀɪ ᴋʜɪ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̀ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ́ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴᴜ̛̃ᴀ”.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 5

Cᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ, ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Cᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ. Mɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀᴜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ, ᴀɪ ᴆᴜ́ɴɢ ᴀɪ ѕᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ”.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜư ᴠɪ̣ CEO ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ. Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ “ᴄᴀ̂ʏ ɴɢᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛́ɴɢ”, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ѕᴇ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 6

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ.

Bᴀ̀ хᴀ̃ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ (ᴛᴜ̛̀ 13/10 – 18/11/2020), ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 3,19 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ.

Kʜɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ᴄᴏ̂ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ ᴄʜɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ɢɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ɴʜư ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ. Mᴏ̣ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ѕᴀᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ: “Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. Mᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ѕᴜ̛̣ ᴆᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ɴᴀ̀ᴏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ”.

Bị bà Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm khẳng định cây ngay không sợ chết đứng, Lương Thế Thành có hành động dứt khoát - Hình 7

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button