Uncategorized

“Bᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ” Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ѕᴏ̂́ ᴋᴇ̂ɴʜ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ CEO

Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʜᴇ̣̂ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʜᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ́ᴛ ʜᴀʏ ѕɪᴇ̂ᴜ хᴇ , ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ TɪᴋTᴏᴋ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.

Đᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴅᴀɪ ᴅᴀ̆̉ɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ɴʜưɴɢ ᴅʀᴀᴍᴀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ. Sᴀᴜ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ, ᴛᴏ̂́ɪ 13/10 ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ 1 ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ, ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ хᴀ̃ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ” . Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴛ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴀ̆ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ.

Bà trùm Đại Nam có động thái đầu tiên sau khi vợ Lương Thế Thành lên tiếng, netizen lại thắc mắc số kênh TikTok của CEO - Hình 1

Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴀᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ. Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (14/10), ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 14/10, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ (13/10).

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴘ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ CEO ᴅᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ… 8 ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ TɪᴋTᴏᴋ . Hᴏᴀ́ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʜᴇ̣̂ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̣ᴛ ᴍɪ́ᴛ ᴠᴀ̀ ѕɪᴇ̂ᴜ хᴇ , ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ MXH ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ.

Dᴜ̀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ TɪᴋTᴏᴋ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴʜưɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏᴀ́ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴀɴɢ “ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̛̀”, ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙɪ̣ ʀᴇᴘᴏʀᴛ.

Bà trùm Đại Nam có động thái đầu tiên sau khi vợ Lương Thế Thành lên tiếng, netizen lại thắc mắc số kênh TikTok của CEO - Hình 2

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴏ̛̀ хᴇᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪ̀.

Ảɴʜ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Fᴀɴᴘᴀɢᴇ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʜᴜ̀ᴀ ɴʜᴀᴜ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ

Fᴀɴᴘᴀɢᴇ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴜ̛́ɴɢ ʙᴀ̃ᴏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ.

Gᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴᴏ́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Ở ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ 1 ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴆᴀ ѕᴏ̂́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Fanpage Vietcombank tiếp tục bị netizen hùa nhau tấn công sau khi bà Phương Hằng gọi tên Lương Thế Thành - Thuý Diễm - Hình 1

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴀ̂̉ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Fanpage Vietcombank tiếp tục bị netizen hùa nhau tấn công sau khi bà Phương Hằng gọi tên Lương Thế Thành - Thuý Diễm - Hình 2

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ́ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

Fanpage Vietcombank tiếp tục bị netizen hùa nhau tấn công sau khi bà Phương Hằng gọi tên Lương Thế Thành - Thuý Diễm - Hình 3

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴀ̂̉ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2020, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Sᴀᴜ 3 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂, ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ – Tʜᴜ́ʏ Dɪᴇ̂̃ᴍ ᴆᴀ̃ ʙᴀʏ ʀᴀ Hᴜᴇ̂́, ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢᴀ̂́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ – ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀ̂́ʏ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.

Fanpage Vietcombank tiếp tục bị netizen hùa nhau tấn công sau khi bà Phương Hằng gọi tên Lương Thế Thành - Thuý Diễm - Hình 4

Ảɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ

Sᴀᴜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴆᴇ̂̉ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Lưᴏ̛ɴɢ Tʜᴇ̂́ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ́ Dɪᴇ̂̃ᴍ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button