Uncategorized

Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ 10 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴜ̛̣ ʟᴇ̂̃ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ ʀᴀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ

Lᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ – ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴᴏ̂̉ ʀᴀ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ . Đᴜ́ɴɢ ɴʜư ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴇ̣ɴ, ᴇᴋɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 11/10. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ, ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ ɪ́ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴄᴏ̀ɴ “ѕᴏɪ” ʀᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ 10 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ.

Vɪᴅᴇᴏ ᴆᴀɴɢ HOT

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 1

ᴀ̉ɴʜ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 2

Vᴀ̀ᴏ 3/10, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏ̣̂ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̉ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃, ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ́ ɪɴ ᴄʜᴜ̛̃ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛̣ᴄ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 3

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʜᴏ̉ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴋʜᴜʏᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 9/10. Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 4

ᴀ̉ɴʜ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 5

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 11/10, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴆᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴇᴋɪᴘ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 6

ᴀ̉ɴʜ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 7

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ , Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. Gɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 8

Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Cᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜư Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Fᴀɴᴘᴀɢᴇ, YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴇ̂ɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ хɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 9

Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʀᴀ ᴏ̛̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 10

ᴀ̉ɴʜ

Hồ Văn Cường chỉ mặc 1 chiếc áo trong suốt 10 ngày từ dự lễ cầu siêu, nhận tiền cát-xê đến đi ra ngân hàng - Hình 11

Ồɴ ᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴛ-хᴇ̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button