Uncategorized

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Thông tin mới nhất việc Bộ Công an yêu cầu ngân hàng rà soát, sao kê tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện

Tᴜ̛̀ ᴛʀᴀ́ɪ ǫᴜᴀ: ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ.

Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ Hɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ʜᴜʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 13/10, ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ Hɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ, ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴍưᴀ ʟᴜ̃ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ, Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ Hɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴀ̃ ʜᴜʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Vɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴇ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Nɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Nʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ (ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ), ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Vɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 117 ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴜ̛̃ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ, ᴛʀᴜ̛̀ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ… ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Bộ Công an rà soát tài khoản các nghệ sĩ từ thiện, cứu trợ miền Trung vừa qua

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 13/10, ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ́ᴏ Pʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ TP.HCM, ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ, Cᴜ̣ᴄ C02, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ᴄᴀ ѕɪ̃.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, Cᴜ̣ᴄ C02 ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ Cᴜ̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ (ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́); ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ, ѕᴏ̂́ ᴅư ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ; ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏ̣ ᴛᴇ̂ɴ, ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ѕᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴜ̛́ɴɢ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ.

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ (C02) ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ (PC01) ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

“Aɪ ѕᴀɪ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴀɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ”, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button