Uncategorized

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴆᴀ̂ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ‘ᴇ́ᴘ ᴄᴜɴɢ’ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ?

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴆᴀ̂ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ‘ᴇ́ᴘ ᴄᴜɴɢ’ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ?

Trang Trần phản ứng thế nào sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đâm đơn kiện vì 'ép cung' Hồ Văn Cường?

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ” ᴛʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʜưᴀ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴋɪᴇ̣̂ɴ&ɴʙѕᴘ;Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ&ɴʙѕᴘ;ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “ᴇ́ᴘ ᴄᴜɴɢ” Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ: “Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ хᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́, ᴋʜɪ ᴇ́ᴘ ɴᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴʜᴀ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ᴆᴜ̀ᴀ ǫᴜᴀ́ ʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ʀᴏ̂̀ɪ”. Tᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛᴏ̂ᴍ! Ừ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛᴏ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴆɪ ʟᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Tᴏ ɴʜᴏ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̛̣ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜư Cʜᴜ́ᴀ Cʜᴏ̂̉ᴍ”.

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ “ᴀɪ ᴆᴏ́” ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ “ᴄᴏɴ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛᴏ̂ᴍ”, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴏ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. Sᴏɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Trang Trần phản ứng thế nào sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đâm đơn kiện vì ép cung Hồ Văn Cường? - Ảnh 1.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴀɪ ᴆᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ “ᴄᴏɴ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛᴏ̂ᴍ”

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 9/10, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ѕᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂. Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ “ɢᴀ̣ᴄʜ ᴆᴀ́” ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̉.

Trang Trần phản ứng thế nào sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đâm đơn kiện vì ép cung Hồ Văn Cường? - Ảnh 2.

Kʜᴜʏᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 9/10, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̛̉ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴆᴀɴɢ “ᴇ́ᴘ ᴄᴜɴɢ” Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ

Trang Trần phản ứng thế nào sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đâm đơn kiện vì ép cung Hồ Văn Cường? - Ảnh 3.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ “ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́” ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀

Trang Trần phản ứng thế nào sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đâm đơn kiện vì ép cung Hồ Văn Cường? - Ảnh 4.

Tʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴆᴀ̂ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ

Ảɴʜ: Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ, ѕưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button