Uncategorized

Lᴇ̂̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ ᴆᴏ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ: Đᴏ̂̉ɪ хᴇ ѕɪᴇ̂ᴜ ѕᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴜ́ɴɢ 2 ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ, ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ

Cʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄʜưᴀ ʟᴀ̂ᴜ ɴʜưɴɢ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ́ɴ ʙᴏ̛́ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀʀᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Vᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴀɴ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ. Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʟᴇ̂̃ ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴀɴ ʟᴀ̂́ʏ хᴇ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟưᴏ̛̣ɴɢ 25 ᴘʜᴜ́ᴛ 41 ɢɪᴀ̂ʏ.

Lễ bàn giao Bentley Bentayga độc nhất Việt Nam: Đổi xe siêu sang lấy đúng 2 cây lan, giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴆᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ʟᴀ̀… 2 ᴄᴀ̂ʏ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴇ̂ɴ 2 ʟᴏᴀ̣ɪ ʟᴀɴ ᴆᴇᴍ ʀᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ʟᴀ̀ Bᴀ̣ᴄʜ Tᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ Bᴀ̉ᴏ Dᴜʏ.

ᴀ̉ɴʜ

Hᴀɪ ᴄᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇᴍ ʀᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀɴ ᴏ̛̉ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ SUV ѕɪᴇ̂ᴜ ѕᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀɴ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ хᴀ̃. Bᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴄʜ ᴋɪᴅ 2ᴋ5 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

ᴀ̉ɴʜ

Nᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴠɪ̣ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ “ᴅư” ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀɴ ᴆᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̉ ʟᴀɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜʏ ʀᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴀɴ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Lễ bàn giao Bentley Bentayga độc nhất Việt Nam: Đổi xe siêu sang lấy đúng 2 cây lan, giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʟᴀɴ ᴆᴏ̣̂ᴛ ʙɪᴇ̂́ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ɴʜưɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴄʜ ᴋɪᴅ 2ᴋ5 Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ N.Q.V. Tᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ᴏ̂ɴɢ N.Q.V ᴆᴀ̃ ɴʜᴏ̛̀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ ᴠɪ̀ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ.

Lễ bàn giao Bentley Bentayga độc nhất Việt Nam: Đổi xe siêu sang lấy đúng 2 cây lan, giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 5.

Cʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛʀᴇ̂ɴ 18 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ʀᴀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ʟᴀ̆ɴ ʙᴀ́ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 21 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ SUV ѕɪᴇ̂ᴜ ѕᴀɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ʜᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́.

Lễ bàn giao Bentley Bentayga độc nhất Việt Nam: Đổi xe siêu sang lấy đúng 2 cây lan, giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 6.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ Bᴇɴᴛʟᴇʏ Bᴇɴᴛᴀʏɢᴀ Fɪʀѕᴛ Eᴅɪᴛɪᴏɴ, ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ѕɪᴇ̂ᴜ хᴇ MᴄLᴀʀᴇɴ 720S Sᴘɪᴅᴇʀ. Đᴀ̂ʏ ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 16 ᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ̉. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ʙᴀ́ɴ 2 ᴍᴀ̂̃ᴜ хᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ́ɴ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ Wʀᴀɪᴛʜ ᴠᴀ̀ Lᴀᴍʙᴏʀɢʜɪɴɪ Uʀᴜѕ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button