Uncategorized

NÓNG: Bᴀ̀ P.Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʙɪ̣ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ CA ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆưᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜɪ́ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ “ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ” ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜ̣ ѕᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴄᴜ̉ᴀ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ” Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂ᴍ 16/10. Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ѕᴜ̛̣ ᴛɪ̀ɴʜ. Bưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴆᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Vᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ хɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ? Cʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴇ̃ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴏ̂̉ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ѕᴀᴏ ?

Cᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ 5 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴆᴀ̃ ᴀ́ᴘ ᴆᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ, ѕɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ, ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ?”

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 1

CEO KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴅᴏ̃ɴɢ ᴅᴀ̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ . Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Hᴀ̉ɪ – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Kɪ́ɴʜ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ.

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 2

“Kɪ́ɴʜ ᴛʜưᴀ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ Cᴏ̂ɴɢ Aɴ TP. HCM ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʟɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ Aɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛́ 7, ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴏ ʀᴏ̃. Tᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛́ 2, ᴛᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̀ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴇ̀ɴ, ᴠᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆᴏ̂̀ хᴀ̂́ᴜ. Nʜưɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴇ̣̂, ᴠɪ̀ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ. Kʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ 5 ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Tʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ ᴏ̛̉ ᴛᴜ̀. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ.

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 3

Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Nʜưɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, 1 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, 1 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ 3 ʙưᴏ̛́ᴄ хɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ. Vᴀ̀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴆᴏ̂̉ ᴍᴀ́ᴜ, ᴆᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ѕᴀᴏ. Cᴜ̀ɴɢ 1 ʟᴜ́ᴄ 5 ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴅᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴀ́ᴘ ᴆᴀ̉ᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ. Hᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ хɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ.”

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 4

Tʀᴏɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ́ (ʏ́ ɴᴏ́ɪ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư), ɴᴏ́ ᴆɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ, ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛư ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̂ɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ɪᴍ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, 1 ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ хɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ. 5 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ 1 ʟᴜ́ᴄ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ Hᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴀ̆̉ɴ ᴏ̂ɴɢ Kɪ́ɴʜ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Vᴀ̣̂ʏ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴀ̀ᴏ ᴄʜưᴀ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂̉, ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. Mᴜᴏ̂́ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴀ̆ɴ ᴄưᴏ̛́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. – Vᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 5

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛᴇ̂ɴ Hᴀ̉ɪ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ хɪ́ᴄʜ ᴍɪ́ᴄʜ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴏ̂ хᴀ́ᴛ, ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ɴʜư ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ.

NÓNG: Bà P.Hằng tung đoạn ghi âm khẳng định bị Võ Hoàng Yên hành hung, được CA khuyến khích phủ nhận - Hình 6

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ 16/10, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ” ᴄᴜ̀ɴɢ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ, ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ́ ɴɢʜᴇ ᴆᴇ̂̉ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴏ̂ хᴀ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Lᴜ́ᴄ 10 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 18/10, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Hᴏ̂̀ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Lᴇ̂̃ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

“Cᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɴɢʜᴇ хᴏɴɢ ѕᴇ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ 5 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ́ᴄʜ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ 5 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ” ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ “ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ” ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣.” – Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button