Uncategorized

Nɢʜɪᴇ̣̂ɴ ‘ʟᴏ̂ – ᴆᴇ̂̀”, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴠᴀ̀ɴɢ

Nɢᴀ̀ʏ 21-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ…

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 15-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ P.T.H ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Lᴜᴄᴋʏ Pʜᴏ̂́ Đᴇ̂ᴍ ᴏ̛̉ хᴀ̃ Mɪɴʜ Tᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ. Kᴇ̉ ɢɪᴀɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̣ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴆᴇᴏ ᴛᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Nghiện 'lô - đề", đối tượng đột nhập quán karaoke trộm tiền, vàng ảnh 1

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ.

Qᴜᴀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ (SN 1999, ᴏ̛̉ хᴀ̃ Hᴀ̀ Lɪ̃ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴀ̀ Tʀᴜɴɢ) ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Bưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆɪ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀, ᴅᴏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴏ̂ – ᴆᴇ̂̀, ɴᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ “ɴɢᴜ̛̣ᴀ ǫᴜᴇɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃”. Dᴏ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̣ P.T.H ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Lᴜᴄᴋʏ Pʜᴏ̂́ Đᴇ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂̃ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ H ᴄᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ. Nɢᴀ̀ʏ 15-10, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ H ᴆɪ ᴠᴀ̆́ɴɢ, Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴀ̀ Tʀᴜɴɢ ѕᴀɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ, ᴘʜᴀ́ ᴛᴜ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴠᴀ̀ɴɢ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆɪ “ɴưᴏ̛́ɴɢ” ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̂ – ᴆᴇ̂̀ ᴛʜᴜᴀ ʜᴇ̂́ᴛ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 20-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ (SN 1978, ᴏ̛̉ хᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Qᴜᴀɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Lᴏ̣̂ᴄ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Tʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ”. Hᴏ̂̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ хᴀ̃ Vɪ̃ɴʜ Lᴏɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɪPʜᴏɴᴇ 11 Pʀᴏ Mᴀх ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ…

Tʀɪᴇ̣̂ᴛ хᴏᴀ́ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ

Nɢᴀ̀ʏ 17-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʟᴀ̃ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 4 ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ…

Triệt xoá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi với số tiền hơn 100 tỷ đồng ảnh 1

Cᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lɪɴʜ (ᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇɴ)

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 11/10/2021, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lɪɴʜ (SN 1985, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 14, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴀɴ Tʜɪᴇ̂́ᴛ, TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ” ᴠᴀ̀ “Cʜᴏ ᴠᴀʏ ʟᴀ̃ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣” ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lɪɴʜ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ 3 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɢᴏ̂̀ᴍ: Lᴇ̂ Hᴜ̛̃ᴜ Đᴀ̆́ᴄ (SN 1991, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ хᴏ́ᴍ 13, хᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Lᴏɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Sᴏ̛ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ); Đɪɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ Nɢᴏ̣ᴄ (SN 1990, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 8, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Hưɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ, TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ); Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Cᴏ̂ɴɢ Tʜᴜʏᴇ̂́ᴛ (SN 1984, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ 1 хᴀ̃ Lᴇ̣̂ Mʏ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ̀ Nɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ”.

Tʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ǫᴜᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2017 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ TP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʟᴀ̃ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ɢᴀ̂ʏ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Hᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴇ̣̂ ʟᴜʏ̣ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴀɴ ɴᴀ́ᴛ, хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴅᴏ ᴛʜᴜᴀ ʙᴀ̣ᴄ… ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ́, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ хᴀ́ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ CATP Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴜʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ, ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴏ̂̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ, ᴆᴀ́ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ʟᴀ̃ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴅᴏ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lɪɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lɪɴʜ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ “ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴇɴ” ʟᴀ̃ɪ ѕᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ, ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2017, Lɪɴʜ ᴆᴀ̃ ʜᴜʏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ̃ɪ ѕᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 182,5%/ɴᴀ̆ᴍ, ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̃ɪ 10 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ 30 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟᴀ̂̀ɴ. Đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ, Lɪɴʜ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴆɪ ᴛʜᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʜᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button