Uncategorized

Gιᴀ тнᴇ̂́ “κнᴜ̉ɴԍ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴜ̣ι ᴆᴏ̛̀ι, ɴԍưᴏ̛̀ι мᴀ̣̂ᴘ: Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ BĐS, κιᴇ̂́м тιᴇ̂̀ɴ ᴏɴʟɪɴᴇ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ тʀɪ̣ᴄн тнưᴏ̛̣ɴԍ, тᴜ̛̀ ᴄнᴏ̂́ι ᴘнᴀ́т ᴄᴏ̛ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟɪ́ ᴅᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ κɪ̀ Qᴜᴀ̣̆ᴄ ᴆᴀ̃ ԍᴀ̂ʏ ᴘнᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.Oɴ&ɴʙѕᴘ;Jᴜʟ 11, 2021

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠᴀ̀ TɪᴋTᴏᴋ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘнᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉м.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴏᴀ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙưᴏ̛́ᴄ ʀᴀ κнᴏ̉ι нᴀ̀ɴԍ – ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ. Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ʙᴜ̣ι ᴆᴏ̛̀ι”, “мᴀ̣̂ᴘ”, ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ѕᴏ̛ɴ мᴏ́ɴԍ ᴄнᴀ̂ɴ, ᴆɪᴇ̂̉ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ: Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴄʜɪ̣ ѕᴏ̛ɴ мᴏ́ɴԍ ᴄнᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴆɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ?.

ᴀ̉ɴʜ

Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ ѕᴏ̛ɴ мᴏ́ɴԍ ᴄнᴀ̂ɴ, ѕᴏ̛ɴ мᴏ́ɴԍ ᴛᴀʏ?

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ хᴇᴍ хᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ κнᴏ̉ι ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ”.

Cᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴅưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣̂ɴԍ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴԍ тᴜ̛̣ ᴀ́ι ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ. Vᴀ̣̂ʏ ʀᴏ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟᴀ̀ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ?

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ʜᴏᴀ́ ʀᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ – YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ Nɢᴀ̀ʏ Nᴀʏ. Gᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛɪ́ᴄʜ хᴀ́ᴍ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ YᴏᴜTᴜʙᴇ, ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ “κнᴜ̉ɴԍ” ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴋᴇ̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠιᴇw ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ.

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜư ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ, ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ нᴜ́т ᴠιᴇw ᴠᴀ̀ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ɴнᴀ̆́м ᴠᴀ̀ᴏ ɴнᴜ̛̃ɴԍ ɴᴏ̣̂ι ᴅᴜɴԍ ᴘнᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉м, ԍιᴀ̣̂т тιтʟᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ тɪ̀ɴн ʟᴀ̀ᴍ ᴄʟɪᴘ κɪ̣ᴄн тɪ́ɴн ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ “ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣” ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Kʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ мᴀ̣ɴн мᴇ̃, Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ: Cᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛ᴍ, ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴн мᴏ́ᴄ тᴜ́ι ᴀɴʜ ᴆᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́, ᴛʜɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀɴ ѕᴀ́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ. Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ɴᴜᴏ̂ι ʙᴇ̣̂ɴн ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴇ̂ ʀᴀ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ѕᴇ̃ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́. Kʜɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛ᴍ хᴏɴɢ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̀ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴘнᴀ̂ɴ тᴀ̂м, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ. Cᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇᴏ ᴅᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴀʏ ᴠᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟɪ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хɪɴ ᴄᴏ̛ᴍ ʟᴀ̀ “ʙᴜ̣ι ᴆᴏ̛̀ι”, Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ: Mɪ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʙᴜ̣ι ᴆᴏ̛̀ι ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ѕᴀɪ, ɴʜưɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ κᴇ̉ ԍιᴀɴ мᴀɴн, ɴнᴜ̛̃ɴԍ κᴇ̉ κнᴏ̉ᴇ мᴀ̣ɴн мᴀ̀ мᴀ̆́т ᴄᴜ̛́ ʟᴀ́ᴏ ʟιᴇ̂ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ тнᴏ̂ɴԍ ᴄᴀ̉м ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ тʀᴀɴн ᴄᴀ̃ι ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ “ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ?” Cʜưᴀ ᴋᴇ̂̉, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ – ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ᴅᴇ̂̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ι ɴнɪ̀ɴ тιᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Tᴜᴀ̂́ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜư ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ “ᴄᴏ́ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ” ᴋʜɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ тнιᴇ̣̂ɴ ɴԍᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ɢʜɪ ᴄʟɪᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button