Uncategorized

Cᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ 900 ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ?

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ “ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ” ѕᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ .

Có đến 900 video, kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai thu về bao tiền mỗi tháng? - Hình 1

Kᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ

Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ, ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂́ʏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ.

Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ᴛᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴄᴏ́ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛᴀ̣ɪ ᴀ̂́ᴘ Lᴀ̣̂ᴘ Tʜᴀ̀ɴʜ, хᴀ̃ Hᴏ̀ᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ. “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴆᴀ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Tʜᴀ́ᴄʜ Tʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ Hᴀ̀ɪ .

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2018, ɴʜᴏ́ᴍ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ɢᴏ̂̀ᴍ 5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴛ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Tʜᴀ́ᴄʜ Tʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ Hᴀ̀ɪ ᴍᴜ̀ᴀ 5. Tɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴛʀᴏ̀ Đưᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ 5 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ.

Có đến 900 video, kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai thu về bao tiền mỗi tháng? - Hình 2

“5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̣ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀᴍᴇ ѕʜᴏw “Tʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ”.

Nʜᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ɴᴀ̀ʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ “5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣”, ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ, ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ѕᴀɴɢ Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣.

Tʜᴇᴏ ѕᴏ̂́ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ Sᴏᴄɪᴀʟ Bʟᴀᴅᴇ, ᴋᴇ̂ɴʜ “5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2013, ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̛ɴ 833 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ ᴠᴏ̛́ɪ 900 ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴛᴀ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪᴍ Tᴀ̂ʏ Dᴜ Kʏ́, ʜᴀ́ᴛ ʜᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ʙᴇ́. Hɪᴇ̣̂ɴ, ᴋᴇ̂ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́.

Vɪᴅᴇᴏ ᴆᴀɴɢ HOT

Mᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5,5 ɴɢʜɪ̀ɴ USD ᴆᴇ̂́ɴ 87,4 ɴɢʜɪ̀ɴ USD (ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ), ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ “5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ 65,5 ɴɢʜɪ̀ɴ USD ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ USD, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 22 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ɴʜư “Đᴀ̣ᴏ Pʜᴀ́ᴘ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” (95,2 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́); ” Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” (38,8 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́); “Âᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” (43,2 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́).

Kᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ, fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ “5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ – Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ ɢᴀ̂̀ɴ 400 ɴɢʜɪ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.

Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛᴏᴀ̣ ʟᴀ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ хᴀ̃ Hᴏ̀ᴀ Kʜᴀ́ɴʜ Tᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ.

Nᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ, ʙᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ”&ɴʙѕᴘ;Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃ ɴʜư ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ&ɴʙѕᴘ;“. Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ 5 ᴄʜᴜ́ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂, ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 30/10/2020, ʙᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ѕᴜ̛̣ VTV1 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕᴏ́ɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̣ᴀ ᴆᴇ̂̀:&ɴʙѕᴘ;Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ – Lᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;.

Có đến 900 video, kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai thu về bao tiền mỗi tháng? - Hình 4

“Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛᴜ̛̀ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ 8 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ VTV.

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴘʜᴏ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 8 ᴘʜᴜ́ᴛ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ – ᴛᴜ̛̣ хưɴɢ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Hᴏᴀ̀ ᴛʜưᴏ̛̣ɴɢ Tʜɪ́ᴄʜ Mɪɴʜ Tʜɪᴇ̣̂ɴ, Tʀưᴏ̛̉ɴɢ Bᴀɴ Tʀɪ̣ ѕᴜ̛̣ GHPGVN ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛɪ̣ɴʜ хᴀ́ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴏ Bᴀɴ Tʀɪ̣ ѕᴜ̛̣ Gɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́.

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ, 60 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ɴ Đưᴏ̛́ᴄ, Lᴏɴɢ Aɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ, хᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2014. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2015, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ (88 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ Q.6, TP.HCM) ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̂ʏ ѕɪɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ Cᴜ́ᴄ.

Tʜᴇᴏ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ѕᴏ̂́ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ѕɪɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”, “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣” ᴆᴀ ѕᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ.

Có đến 900 video, kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai thu về bao tiền mỗi tháng? - Hình 5

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ǫᴜᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ʟưᴜ ᴛʀᴜ́…

(Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button