Uncategorized

Dᴀ̀ɴ хᴇ ᴠᴀɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ‘Bᴀ̂̀ᴜ’ Tʜᴜ̣ʏ ᴆᴀɴɢ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴀ̂̀ᴜ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ: Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ, Mᴀʏʙᴀᴄʜ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̂ɪ, ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂̉

Nᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ “Bᴀ̂̀ᴜ” Tʜᴜ̣ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀.

Vᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̣ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴛᴀʏ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ – ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏᴀ̀ɴ TʜᴀɪGʀᴏᴜᴘ, ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̣ “ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ” ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴆᴏ̣̂ɪ ʙᴏ́ɴɢ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴏ̂ ᴆɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ&ɴʙѕᴘ;Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ 2011 ʟᴀ̀ Cᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ᴄ ʙᴏ̣̂ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ Xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴠᴀ̀ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̣ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴ ʜᴀʏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ, ʙᴀ̂̀ᴜ Tʜᴜ̣ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ хᴇ ѕᴀɴɢ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ. Nᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉, ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴ хᴇ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆᴇᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴜ̉ɴɢ.

Dᴀ̂̃ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ Rᴏ̂̀ɴɢ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴜ Tʜᴜ̣ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́.

Dàn xe vang bóng một thời của Bầu Thụy đang đỡ đầu Hồ Văn Cường: Rolls-Royce, Maybach có cả đôi, biển số nhìn là thấy nể - Ảnh 1.

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ “ᴛᴀᴍ ʜᴏᴀ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 35A-009.99 ᴠᴀ̀ Rᴀɴɢᴇ Rᴏᴠᴇʀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 51A-008.88.

ᴀ̉ɴʜ

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ “хɪ̣ɴ хᴏ̀” ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Mᴀʏʙᴀᴄʜ ᴆᴇᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ “Sᴏ̂́ ᴍᴏ̣̂ᴛ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ” 35A-001.35.

ᴀ̉ɴʜ

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̂̀ᴜ Tʜᴜ̣ʏ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ɴʜư 35N-6789.

Dàn xe vang bóng một thời của Bầu Thụy đang đỡ đầu Hồ Văn Cường: Rolls-Royce, Maybach có cả đôi, biển số nhìn là thấy nể - Ảnh 4.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Mᴀʏʙᴀᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ.

Tưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̣ʏ ᴄʜɪ̉ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ SUV ѕɪᴇ̂ᴜ ѕᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ Aɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ɴʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ хᴇ̂́ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜư Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ S-Cʟᴀѕѕ, BMW 7-Sᴇʀɪᴇѕ, Lᴇхᴜѕ LS, Lᴇхᴜѕ LX 570 ʜᴀʏ BMW X5, …

Dàn xe vang bóng một thời của Bầu Thụy đang đỡ đầu Hồ Văn Cường: Rolls-Royce, Maybach có cả đôi, biển số nhìn là thấy nể - Ảnh 5.

Bᴀ̂̀ᴜ Tʜᴜ̣ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ VIII.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ѕᴏ̂́ хᴇ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴀ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ᴇᴍ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛᴀ̣̆ɴɢ. Hɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ Tʜᴜ̣ʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴ, ɴʜưɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ хᴇ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button