Uncategorized

Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉, хɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ, ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴀɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ – ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ “ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣”) ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀ́ᴏ – ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Bᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 24/10, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅưᴏ̛́ɪ ɢᴏ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai livestream khóc nức nở, xin bố mẹ buông tha, khẳng định đang hạnh phúc - Hình 1

ᴀ̉ɴʜ

Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai livestream khóc nức nở, xin bố mẹ buông tha, khẳng định đang hạnh phúc - Hình 2

Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴜ ᴍᴇ̂. Hᴏ̣ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ. Hᴏ̣ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ, ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ хᴏ̂ хᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2019, ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 27/10, Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ́ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ “ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ” ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʜᴀ̃ʏ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂. Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴏ́ɪ: “Hᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ʜᴏ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ, ʜᴏ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏɴ, ɴʜưɴɢ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴆᴀɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ. Cᴏɴ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴏ̛̉ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴄᴏɴ… Cᴏɴ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ, ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜʏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏɴ. Cᴏɴ ɴʜư ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ.

Đᴇ̂́ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Cʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ”. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀ̀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴇ̣ᴛ ᴘᴏ̂ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ᴄ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ ɴʜưɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʀᴀɴɢ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀʏ ᴛᴀ̂́ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, “Hᴀ̃ʏ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴏ̂ɪ”. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ʜᴀ̃ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴏ̛̉ɪ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴇ̃ ʙᴀᴏ ʙᴏ̣ᴄ, ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̂ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀʏ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ѕᴇ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪ́ ᴠᴀ̀ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴɢᴀ̆́ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴆᴀ̃ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ́ᴄ, ǫᴜʏ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ “Tʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ” Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ Tɪᴇ̂ɴ. Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴᴏ́ɪ, “Gɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴅᴀɴʜ ɴɢʜᴇɴ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ɴᴏ́ ᴆᴀ́ɴɢ, хᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃. Vᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ 2 ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̛̃ “Tɪᴇ̂ɴ” ɴʜᴀ. Bᴏ̛̉ɪ Tɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ Tɪᴇ̂ɴ ɴɢʜᴇɴ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ Tɪᴇ̂ɴ ɴɢʜᴇɴ”. Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ǫᴜʏ̀ ɢᴏ̂́ɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅưᴏ̛́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ̆́ᴘ ᴛᴀʏ ɴᴏ́ɪ “ᴅᴀ̣”. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛᴇ̂ɴ “Tɪᴇ̂ɴ” ᴄʜᴏ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ, “Vɪ̀ ᴆᴇ̣ᴘ ǫᴜᴀ́ ᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ” ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ. Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ɢᴀ̂ʏ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ “ʙᴏ́ᴄ ᴛʀᴀ̂̀ɴ” ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ Aᴍ Bᴇ̂ɴ Bᴏ̛̀ Vᴜ̃ Tʀᴜ̣” ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴆᴀ̃ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ 40 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ “ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴇ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ 10 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ “Tʜɪᴇ̂̀ɴ Aᴍ Bᴇ̂ɴ Bᴏ̛̀ Vᴜ̃ Tʀᴜ̣”. Nᴇ̂́ᴜ ɴʜư ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ADN ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ʙɪ̣ ᴏᴀɴ, ɴᴜ̛̃ CEO Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ѕᴇ̃ ᴆưᴀ ᴏ̂ɴɢ 20 ᴛʏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai livestream khóc nức nở, xin bố mẹ buông tha, khẳng định đang hạnh phúc - Hình 4

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴀɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ – ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ : “Cʜᴀ ᴀ̀, ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ѕᴇ̃ ᴆưᴀ ᴆᴏᴀ̀ɴ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ. Nᴇ̂́ᴜ ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴇᴍ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴄʜᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ 20 ᴛʏ̉. Gɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ ᴛɪ́ɴʜ ѕᴀᴏ? Kᴇ̀ᴏ ɴᴀ̀ʏ ɴɢᴏɴ ǫᴜᴀ́, 20 ᴛʏ̉. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̀ᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ 4 ᴛʏ̉, 2 ᴛʏ̉, 6 ᴛʏ̉ ɴʜưɴɢ ᴋᴇ̀ᴏ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ 20 ᴛʏ̉.

Ưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ. Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ɢɪᴏ̉ɪ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ʟɪ́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ хᴇ́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ 3 ᴆᴏ̛̀ɪ. Nᴇ̂́ᴜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ́, ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nʜưɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Nᴇ̂́ᴜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜưᴏ̛́ᴄ 10 ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴛᴜ 10 ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ”. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Diễm My Tịnh Thất Bồng Lai livestream khóc nức nở, xin bố mẹ buông tha, khẳng định đang hạnh phúc - Hình 5

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button