Uncategorized

Lɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ Nᴀᴍ Oᴋ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ TV ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠɪᴇw ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴇ̂̃, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʟɪᴘ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄʜɪᴀ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛᴇᴀᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ TV ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ Nᴀᴍ Oᴋ ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀ̆́ɴɢ (ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴇᴀᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ) ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜư Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, Tɪᴋᴛᴏᴋ.

Liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok lên mạng xã hội, Duy Thường TV bị chỉ trích kiếm view bất chấp - Hình 1

Nʜᴏ́ᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ Nᴀᴍ Oᴋ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ 3 ᴄʟɪᴘ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ‘ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ’. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ᴄʟɪᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴʜᴏ̉ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ‘Nᴀᴍ Oᴋ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ́ᴏ ʟʏ́ ᴅᴏ Gɪᴀ Hᴜʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ѕᴏ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ хᴇ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜᴀ̂̀ɴ’.

Liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok lên mạng xã hội, Duy Thường TV bị chỉ trích kiếm view bất chấp - Hình 2

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴀ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴɢʜɪ ʟᴇ̂̃ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

Vɪᴅᴇᴏ ᴆᴀɴɢ HOT

– Hᴀ̃ʏ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉. Đᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ…

– Aɴʜ ᴇᴍ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̂́ʏ, ᴍᴀɴɢ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴠɪᴇw ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

– Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ᴍᴀɴɢ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂ʏ. Hᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀʏ ѕᴀᴏ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂́?

Liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok lên mạng xã hội, Duy Thường TV bị chỉ trích kiếm view bất chấp - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok lên mạng xã hội, Duy Thường TV bị chỉ trích kiếm view bất chấp - Hình 4

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ Nᴀᴍ Oᴋ ɴʜưɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀ̀ɴ ᴇᴋɪᴘ ǫᴜᴀʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴜ́ᴛ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂ɴʜ.

Liên tục đăng clip gọi hồn Nam Ok lên mạng xã hội, Duy Thường TV bị chỉ trích kiếm view bất chấp - Hình 5

Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ Nᴀᴍ Oᴋ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Nɢᴀ̀ʏ 20/10 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ. Vɪ̀ ᴄʜᴀ̣ʏ ǫᴜᴀ́ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂, Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ CSGT ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴇᴀᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴏ̛̣ᴛ ɴʜᴀ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 1,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴʜᴀ̉ᴍ ɴʜɪ́, ᴠᴏ̂ ʙᴏ̂̉, ᴆᴏ̣̂ᴄ ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button