Uncategorized

Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̛ “ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ” ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ Tʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ”.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – “ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴜ̛̣ хưɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ “ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̃ᴏ” ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Aɴʜ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉:&ɴʙѕᴘ;“Cᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ʜᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ “ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ”. Nʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ, ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ɴᴜ̛̃ᴀ…”.

Lê Tùng Vân tiết lộ điều bất ngờ về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai": "Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ" - Ảnh 1.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴏ̉ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̀ɴ ʀᴏɪ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ”.

“Lᴜ́ᴄ ɴʜᴏ̉, ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉. Tᴏ̂ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̛́ᴘ. Mᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇᴍ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɴɢʜᴇ. Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́, ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʀᴜ́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̀ɴ ʀᴏɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ”.

Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̛̉ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉.

“Tʜᴏ̛̀ɪ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Ôɴɢ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. Tʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̆ᴍ ʜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ”.

Lê Tùng Vân tiết lộ điều bất ngờ về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai": "Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ" - Ảnh 2.

Bᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ ɴʜɪ Tʜᴀ́ɴʜ Đᴜ̛́ᴄ

Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;“Ưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ. Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ɢɪᴏ̉ɪ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ʟɪ́ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ хᴇ́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ 3 ᴆᴏ̛̀ɪ.

Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ́, ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nʜưɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜưᴏ̛́ᴄ 10 ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴛᴜ 10 ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ”.

Lê Tùng Vân tiết lộ điều bất ngờ về người đứng đầu "Tịnh Thất Bồng Lai": "Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ" - Ảnh 3.

Tʜᴇᴏ ᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴏɴ. Aɴʜ ᴄʜᴏ̣ɴ ɴɢʜᴇ̂̀ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ. Vᴀ̀ᴏ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ᴋʜɪ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɪ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Aɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ AND ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ:&ɴʙѕᴘ;“Tᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ Tʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ. Kʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̉ ѕư, ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ.

Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ…”.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ “Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” ᴆᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button