Uncategorized

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ “ʜᴏᴀ́ ᴆɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ́ ᴅᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛɪ̀ɴʜ”, ᴛᴜɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ “ᴛʜᴇ́ᴘ”

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ “ ʜᴏ́ᴀ ᴆɪᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴅᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛɪ̀ɴʜ”, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 27/10, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ. Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴇ̂ɴ MXH хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ “ ʜᴏ́ᴀ ᴆɪᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴅᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ”.

“Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴇ̂ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴘʜᴜ̣ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̉ᴏ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ. Vᴀ̀ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ́ᴀ ᴆɪᴇ̂ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴅᴀ̣ɪ ʜᴀ̣ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ. Nʜưɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ”, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.

Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình, tung bằng chứng thép - Hình 1

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ́, ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴀ̃ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ɴʜư ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ̣ᴏ ɢɪᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

“Tᴏ̂ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ хᴇᴍ ᴛư ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏᴀɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴜ̣ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ”,&ɴʙѕᴘ;ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình, tung bằng chứng thép - Hình 3

ẢNH

Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình, tung bằng chứng thép - Hình 4

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (PC02) Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ (Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ) ᴄᴏ́ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, хᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ʙᴀ̃ᴏ ʟᴜ̣ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ.

Sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 16/10, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴛʜᴇᴏ ᴛʜư ᴍᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ. Tᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button