Uncategorized

Tʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ 15 ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ɴᴀ̆̀ᴍ ʀᴀ̉ɪ ʀᴀ́ᴄ, ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̀ᴍ 20 ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̂ʏ?

Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴɢᴀ̆́ɴ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ. Ôɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ 15 ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ʀᴀ̉ɪ ʀᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ. Đᴏ́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 1

Tʜᴇᴏ ɴʜư ʟᴏ̛̀ɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ – ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ хưɴɢ ʟᴀ̀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ ѕɪ̃ Pʜᴀ̣̂ᴛ Gɪᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ “ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ” ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕɪɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ ѕɪ̃ Pʜᴀ̣̂ᴛ Gɪᴀ́ᴏ.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 2

Đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̣ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Mɪɴʜ Tᴜ̀ɴɢ. Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ ʀᴀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴀ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴏ̂ɴɢ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN. Nᴇ̂́ᴜ ѕᴀɪ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ʀᴜ́ᴛ 20 ᴛʏ̉ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̀.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 3

Tʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 27/10, ɴᴜ̛̃ CEO ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̣ ɴʜư ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪᴇ̂́ᴍ ɴʜᴀ̃ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ. “Ôɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴀ́ɪ ʜᴇ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛʜᴜ̛́ 4. Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ̛̀ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̉ ADN ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ… Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̛̃ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ. Vᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴆưᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ хᴀ ᴆᴇ̂̉ ʀᴀ̆ɴ ᴆᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴏ̛̣ ᴆᴇ̂̉ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́”, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 4

ẢNH

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 5

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ “ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ” ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̃ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʜᴏ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ɴᴇ́ ᴛʀᴀ́ɴʜ. “Ôɴɢ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ, ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆưᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢɪᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̂… Bᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ʟᴏ”.

Thầy ông nội Lê Tùng Vân tuyên bố đang sở hữu 15 ngôi chùa nằm rải rác, lý do không thèm 20 tỷ của bà Hằng là đây? - Hình 6

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button