Uncategorized

Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ “ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ” ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴆᴏ̀ɪ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ.

Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ “ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ” ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴆᴏ̀ɪ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ.

Đăng loạt clip "gọi hồn" Nam Ok, Youtuber Duy Thường vấp chỉ trích dữ dội

Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ.&ɴʙѕᴘ;Tᴜ̛̀ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄʟɪᴘ ɢɪᴀ̉ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴆɪ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ǫᴜᴀ́ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ɴᴀ̀ʏ.&ɴʙѕᴘ;

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ ʟᴏ̀ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ “ɢᴏ̣ɪ ʜᴏ̂̀ɴ” ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

Mᴏ̛̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ “ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ” ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ Nᴀᴍ Oᴋ “ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ɴ”. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ “ᴠᴏɴɢ ʜᴏ̂̀ɴ” Nᴀᴍ Oᴋ, ᴠᴀ̀ “ʙᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ” ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ “Mᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ, хᴇ ᴍᴀ̀ᴜ ᴆᴏ̉”&ɴʙѕᴘ;ᴠᴀ̀&ɴʙѕᴘ;”ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣“…

Đăng loạt clip gọi hồn Nam Ok, Youtuber Duy Thường vấp chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ɴ” Nᴀᴍ Oᴋ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ.

Cʜưᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ 2 “ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̂̀ɴ” ᴠᴀ̀ᴏ. Cʜᴜ̉ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̣ɪ “ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣” ᴠᴏ̛́ɪ “ʙᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ” ᴠᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̀ɪ ᴍᴜᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ ᴍᴀ̀ᴜ ᴆᴏ̉ “ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ᴏᴀ́ᴄʜ“.&ɴʙѕᴘ;

Sᴜᴏ̂́ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴘʜᴜ́ᴛ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴᴀ ɴᴀ́ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ “ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏɴɢ”, ɢɪᴀ̃ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̂́ɪ.

Sᴀᴜ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ɴᴀ̀ʏ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴛᴇᴀᴍ Dᴜʏ Tʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ. Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ ᴅɪ̣ ᴆᴏᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Đăng loạt clip gọi hồn Nam Ok, Youtuber Duy Thường vấp chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Đăng loạt clip gọi hồn Nam Ok, Youtuber Duy Thường vấp chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button