Uncategorized

FIFA ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴏ̂̉ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́, ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ

FIFA ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 5 ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ѕᴏ̂́ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Lɪᴇ̂ɴ ᴆᴏᴀ̀ɴ Bᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ Tʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ (FIFA) ᴆᴀɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴏ̂̃ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄʜɪ̉ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ (ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ 45 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴʜư ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃). Ý ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ FIFA ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴠᴀʏ ᴍưᴏ̛̣ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ ʀᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ fᴜᴛѕᴀʟ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴇ̃ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴏ́ɴɢ ʟᴀ̆ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ѕᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴀ̂ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉. Tʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɴᴇ́ᴍ ʙɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʙᴏ́ɴɢ ᴆɪ ʜᴇ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ѕᴇ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙᴏ́ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ʟᴀ̀ ѕᴏ̂́ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪ̀ COVID-19, ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ́ 3 ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 5 ᴅᴏ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ.

Cᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴍᴏ̛́ɪ.

Sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ʙɪ̣ ᴛʜᴇ̉ ᴠᴀ̀ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ 5 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ 5 ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴇ̃ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̛ ʙᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ (ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴀ́ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ᴛɪ́ɴʜ ɢɪᴏ̛̀) ᴆᴇ̂̀ᴜ ɢᴀ̆́ɴ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ&ɴʙѕᴘ;Mᴜɴᴅᴏ Dᴇᴘᴏʀᴛɪᴠᴏ, ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀. FIFA ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴇ̉ “Fᴜᴛᴜʀᴇ ᴏf Fᴏᴏᴛʙᴀʟʟ Cᴜᴘ”, ɴᴏ̛ɪ ǫᴜʏ ᴛᴜ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ U19 ᴄᴜ̉ᴀ PSV Eɪɴᴅʜᴏᴠᴇɴ, AZ Aʟᴋᴍᴀᴀʀ, RB Lᴇɪᴘzɪɢ ᴠᴀ̀ Cʟᴜʙ Bʀᴜɢɢᴇ.

Tʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ FIFA ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̉ ᴄʜᴏ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʏ́ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̆́ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ǫᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ CĐV.

Hᴏ̂̀ɴɢ Nᴀᴍ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ VTC Nᴇwѕ: ʜᴛᴛᴘѕ://ᴠᴛᴄ.ᴠɴ/fɪfᴀ-ᴄᴀɴ-ɴʜᴀᴄ-ᴅᴏɪ-ʟᴜᴀᴛ-ʙᴏɴɢ-ᴅᴀ-ᴄʜᴏ-ᴘʜᴇᴘ-ᴄᴀᴄ-ᴅᴏɪ-ᴛʜᴀʏ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴋʜᴏɴɢ-ɢɪᴏɪ-ʜᴀɴ-ᴀʀ625007.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button