Uncategorized

Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ хᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – ʙᴀ̀ хᴀ̃&ɴʙѕᴘ;Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ хᴀ̃ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ.

Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ хᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, хɪɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ Aɴʜ Cʜɪ̣ Bᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ fᴀɴѕ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴛʜᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ”.

Bᴀ̀ хᴀ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴅᴜ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ хᴀ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴʜưɴɢ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴀᴜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ, Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ɪ ᴀ̂́ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ. Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̉ ɴɢᴏ̣ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ Mᴀᴛʜɪѕ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀”.

Bᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Dᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Sᴀᴜ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ѕᴜ̛̣ хᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀, хɪɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Tɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ɴᴀ̀ᴏ”.

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀᴘʟᴜᴀᴛʙᴀɴᴅᴏᴄ.ɢɪᴀᴅɪɴʜ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button