Uncategorized

Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣: 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂/ᴛʜᴀ́ɴɢ, ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʀɪᴇ̂ɴɢ

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ѕᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. Nʜᴏ́ᴄ ᴛʏ̀ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂/ᴛʜᴀ́ɴɢ, ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̂̀.

Sᴀ́ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ѕᴀᴜ 8 ɴᴀ̆ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ . Dᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ.

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ѕᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ

Dᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ᴍ хᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴛᴜʏ ѕᴏ̂́ɴɢ хᴀ ɴʜᴀᴜ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̂̀ʏ ѕᴜ̛̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ɪ ᴀ̂́ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ”.

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ѕᴀᴜ 8 ɴᴀ̆ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ (Ảɴʜ: FBNV)

Vᴏ̛̣ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴠɪ̀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄᴏ̂ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mᴀᴛʜɪѕ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃, ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ɴᴇ̂ɴ ѕᴇ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ѕᴜ̛̣ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣.

Dᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉: “Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ, хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ Tɪᴇ̂ɴ ᴛɪɴ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ѕᴇ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ. Sᴀᴜ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ѕᴜ̛̣ хᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀, хɪɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Tɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ɴᴀ̀ᴏ”.

Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ѕᴇ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴠᴜɴ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆưᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ Nɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴀ,… Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣ɪ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴ ɢᴀ̆́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ.

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ (Ảɴʜ: FBNV)

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴄ ᴛʏ̀ ‘ɴɢᴀ̣̂ᴍ ᴛʜɪ̀ᴀ ᴠᴀ̀ɴɢ’ ᴠᴀ̀ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ̛ ɴɢᴏ̛ɪ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ 4. Mᴀᴛʜɪѕ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴍᴏ́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ᴄᴏ́ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴛᴜ̛̀ 100 ᴆᴇ̂́ɴ 800 USD, ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜư Gᴜᴄᴄɪ, Mᴏѕᴄʜɪɴᴏ ᴠᴀ̀ Bᴜʀʙᴇʀʀʏ…

Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ѕᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀᴏ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ʜᴏ̣ᴄ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɴɢᴜ̛̃ ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣ᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Cᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ 4 (Ảɴʜ: FBNV)

Mᴀᴛʜɪѕ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴜ̛́ᴀ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ YᴏᴜTᴜʙᴇʀ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ‘ᴋʜᴜ̉ɴɢ’ ưᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1000 USD/ᴛʜᴀ́ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̂̀ ᴋʜɪ ᴆᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ.

Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ (Ảɴʜ: FBNV)

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴄʜᴏ ǫᴜʏ́ ᴛᴜ̛̉. Aɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Cʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴜɪ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀʏ ᴆᴜᴀ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ хᴜᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́, ᴀᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴇ̂̀ хᴇ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ ʀᴏ̂̀ɪ. Đᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ.

Hᴏ̂̀ɪ ɴʜᴏ̉ ᴍɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ ᴀ̀, ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜư ʙᴇ́ Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀. Vᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀᴘᴛᴏᴘ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ. Hʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜư ʙᴀ ɴʜᴇ́ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʏᴇ̂ᴜ”.

Tᴜʏ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂. Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴅᴜ̛̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Tʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘѕ://www.wᴇʙᴛʀᴇᴛʜᴏ.ᴄᴏᴍ/ᴘ/ᴅᴀɴ-ᴛʀᴜᴏɴɢ-ʟʏ-ʜᴏɴ-ᴄᴏɴ-ᴛʀᴀɪ-ᴏ-ᴠᴏɪ-ᴍᴇ-4-ᴛᴜᴏɪ-ᴋɪᴇᴍ-ɴɢʜɪɴ-ᴅᴏᴛʜᴀɴɢ-ѕᴏ-ʜᴜᴜ-ᴄᴏɴɢ-ᴛʏ-ʀɪᴇɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button