Uncategorized

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ̣ᴘ ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜưᴀ? Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ – ʙᴏ̂̀ ᴄᴜ̃ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʟᴜᴏ̂ɴ?

Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (20/7), ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̃ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ, ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴋʜɪ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ – ʙᴏ̂̀ ᴄᴜ̃ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ&ɴʙѕᴘ;ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ. Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴀ̉ʏ ʀᴀ!

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1999, ǫᴜᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ Nʜᴀ Tʀᴀɴɢ, Kʜᴀ́ɴʜ Hᴏ̀ᴀ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ хɪɴʜ хᴀ̆́ɴ, ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ.

Nɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ хɪɴʜ хᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ

Tʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ, Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Kʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ Nʜᴀ̣̂ᴛ Lᴇ̂ – ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̣̂ U23 Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Cᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ”ᴄᴀ̆́ᴍ ѕᴜ̛̀ɴɢ” Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ 2 ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ ᴆưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ. Dᴜ̀ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ”ᴛᴏ̣̂ɪ ᴆᴏ̂̀” ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ.

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ɴʜưɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴅưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴛʜᴜ̉ ᴍᴏ̂ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀɴ: “Cᴏ́ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ɴɢᴀ̣ɪ!”

Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ, ᴄʜɪ̉ɴ ᴄʜᴜ, ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ “ʙᴏɴᴜѕ” ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴇ̣ ᴆᴜ́ɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ 1 MC ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ. Mᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜɪ́ᴀ ѕᴀᴜ ʟưɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ “Sᴘᴏʀᴛ Nᴇwѕ” (Bᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ) ɴʜư ᴛʜᴀʏ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄưᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̣ ᴍᴏ̛́ɪ.&ɴʙѕᴘ;“Hᴇʜᴇʜᴇ”, Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴆɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ “ᴄᴀᴘᴛɪᴏɴ” ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴀ̂̉ɴ ʏ́.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ MXH ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ.&ɴʙѕᴘ;Nᴇᴛɪzᴇɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ ʜᴀ́ᴏ ʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ “ᴄᴜ́ ʟᴜ̛̀ᴀ” ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ “ѕᴏ̂́ɴɢ ᴀ̉ᴏ” ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ ɴʜɪ̉?

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴆᴀɴɢ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂̀ ᴄᴜ̃ ᴆᴀ̂ʏ? Nʜưɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴀ̉ɴʜ “ѕᴏ̂́ɴɢ ᴀ̉ᴏ” ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ ɴʜɪ̉?

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ

Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉:

– Cʜᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ.

– “Vᴀ̀ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ѕᴇ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴɢ ʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ CLB Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ”.

– Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ: Sᴀᴜ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ, ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ CLB Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ Qᴜᴀɴɢ ʜᴀ̉ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ…

– Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ CLB Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜưᴀ?

– Bɪ̣ “ᴘʜᴏ̂́ᴛ” ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ѕᴇ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ?”

ᴀ̉ɴʜ

Tʜᴜ̛̣ᴄ ʜư ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴜʏ̀ɴʜ Aɴʜ ѕᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ BTV ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʀᴀ ѕᴀᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ

Ảɴʜ: Sưᴜ ᴛᴀ̂̀ᴍ, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ  

Tʜᴇᴏ Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣ 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button