Uncategorized

Ốɪ ɢɪᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ʀᴀ хᴇᴍ ᴀ̉ɴʜ Bɪɴz ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ “ɴɢᴀ̉ɪ ʜᴇᴏ” ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ᴀ 1 ᴀɪ!

Nʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ Bɪɴz ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴏ̛ɪ?

Mᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ʟᴏᴀɴʜ ǫᴜᴀɴʜ 4 ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ʀᴀ ᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀ̆ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀɴ ᴠᴀ̃ɴ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ. Tʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ Bɪɴz ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ!

Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʀưᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7, Bɪɴz ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴏ̃ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴋʜᴜɴɢ ᴀ̉ɴʜ ɴʜɪ̀ɴ ɴʜư ᴛᴀ̆ɴɢ ʜᴀ̆̉ɴ 20ᴋɢ ᴠɪ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ. Đᴀ̃ ᴠᴀ̣̂ʏ, Bɪɴz ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ́ᴄ ᴛʀᴏ̣ᴄ ʟᴏ̂́ᴄ, ᴄᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̣̂ ʀᴏ̃ ʜɪ̀ɴʜ хᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ “ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ”. Ấʏ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ѕᴀᴜ, ɴʜɪ̀ɴ ᴆɪ ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴀ̂́ʏ Bɪɴz ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴀɪ ᴆᴏ́ ǫᴜᴇɴ ʟᴀ̆́ᴍ…

À ᴛʜɪ̀ ʀᴀ, Bɪɴz ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴜ́ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ… ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴀ̣! Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ “ɴɢᴀ̉ɪ ʜᴇᴏ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ᴀ 1 ᴀɪ…

Ối giời ơi ra xem ảnh Binz ở nhà mùa dịch này, chuẩn luôn ngải heo nhập không chừa 1 ai! - Hình 1

Bɪɴz ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ…

Dᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏᴛᴏѕʜᴏᴘ ɴʜưɴɢ ᴘʜᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪɴz ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̣̂ɪ fᴀɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄưᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴍ ᴆɪ. Tưᴏ̛̉ɴɢ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ 1 ɴɢᴀ̀ʏ Bɪɴz ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂ʏ, ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴀɪ ᴛʀᴏ̣ᴄ ʟᴏ̂́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ѕᴇ̃ ʙᴀ́ ᴆᴀ̣ᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̂́ᴄ!

Ối giời ơi ra xem ảnh Binz ở nhà mùa dịch này, chuẩn luôn ngải heo nhập không chừa 1 ai! - Hình 2

Nʜɪ̀ɴ Bɪɴz ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴏ̛̃ ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ. Đᴏ̂́ ᴀɪ ɴʜɪ̣ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́!

Vᴀ̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴏ̂ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ” Bɪɴz. Qᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ “ᴏ̛ ᴍᴀ̂ʏ zɪɴɢ ɢᴜ́ᴛ ᴄʜᴏ́ᴘ” ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ!

Ối giời ơi ra xem ảnh Binz ở nhà mùa dịch này, chuẩn luôn ngải heo nhập không chừa 1 ai! - Hình 3

Dᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ “хɪ̉ᴜ ʟᴇ̂ɴ хɪ̉ᴜ хᴜᴏ̂́ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪɴz

Ối giời ơi ra xem ảnh Binz ở nhà mùa dịch này, chuẩn luôn ngải heo nhập không chừa 1 ai! - Hình 4

Vᴀ̀ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ “ʙᴀᴅ ʙᴏʏ” Bɪɴz “ᴄᴏᴏʟ ɴɢᴀ̂̀ᴜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴʜᴇ́!

Lᴀ̂ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ Bɪɴz ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ “ᴛʜᴀ̉ ᴛʜɪ́ɴʜ” Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ?

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪɴz ᴠᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴅᴜ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄʜưᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ ᴠᴀ̀ Bɪɴz ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂ᴜ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴜɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ѕᴏ̂́ᴛ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴋʜɪ “ᴛʜᴀ̉ ᴛʜɪ́ɴʜ” ᴆᴏ̂́ɪ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.

Cʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 19/7, Bɪɴz ᴆᴀ̃ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂́ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ᴜ ᴆᴇɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛᴀ̂́ᴍ ʙᴀ̣ᴛ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, Bɪɴz ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴇ́ᴏ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ:&ɴʙѕᴘ;“Dᴀ ʟᴏᴠᴇ ɪɴ ᴍᴇ” (Tᴀ̣ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ: Tɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ).&ɴʙѕᴘ;Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀᴜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ʙᴏ̛̉ɪ ʟᴀ̂ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, Bɪɴz ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ.

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 1

Bɪɴz ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ʙᴀ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ѕᴀᴜ ʟưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 2

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Bɪɴz ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 4

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Bɪɴz ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̆ᴍ “ᴛʜᴀ̉ ᴛʜɪ́ɴʜ” Cʜᴀ̂ᴜ Bᴜ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 5

ᴀ̉ɴʜ

Lâu lắm rồi Binz mới công khai thả thính Châu Bùi, lại còn nhắn gửi siêu cấp tình cảm? - Hình 6

Nᴇᴛɪzᴇɴ ʀᴀ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ᴛ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴏ̣̂ “ʜɪɴᴛ” ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button