Uncategorized

Lʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴏ̣̂ ʜᴏᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅưɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ‘ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ’ ᴛʀᴇ̂ɴ Tɪᴋᴛᴏᴋ

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ‘ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ’ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ѕᴀ́ɴɢ, ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̀ ʙᴏ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ.

Nᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ “ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ᴜ ᴍᴏ̛̃” ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ́ ᴠᴜ̣ᴛ ѕᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̂̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴀ ʜᴀ́ᴛ, ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴜ̃ ᴆᴀ̣ᴏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̂́ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̀ɴ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ,…

Cʟɪᴘ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̃ᴏ ᴄᴏ̃ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴄ “ɴᴏ̂̉ɪ ɴʜư ᴄᴏ̂̀ɴ” ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀ̉ʏ ᴍᴜ́ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Tɪᴋ Tᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴄʀᴏᴘᴛᴏᴘ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̣ᴘ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴋʜᴏᴇ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴇᴏ ᴛʜᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂ɪ ɢᴏ̀ ʙᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ, ᴄᴏᴠᴇʀ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴇ̂ɴ хᴜ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ɴᴀ̆́ɴɢ, ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̀ ʙᴏ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ́ᴄ ᴅᴀ́ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜᴇ̂.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄʜưᴏ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̃ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏᴠᴇʀ ʟᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ ʜᴏᴛ

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̣ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ᴄʟɪᴘ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, Tɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ᴛᴜ̛̣ ᴅưɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ” ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴᴀᴍ ɴʜɪ ɴʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ᴏ хưɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw

Iɴfᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏ ʟᴜ̀ɴɢ ʀᴀ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ (ɴɪᴄᴋ ɴᴀᴍᴇ: Tɪᴇ̂̉ᴜ Hʏ́). Dᴜ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ TɪᴋTᴏᴋ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 2/2021 ɴʜưɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ́ɴ ᴍᴏ̂́ᴄ 974,3K ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ 4,3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ.

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏᴛ TɪᴋTᴏᴋ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜư Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

TɪᴋTᴏᴋᴇʀ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ “ᴛʜᴀ̉ ᴛʜɪ́ɴʜ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Bᴏᴅʏ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ

Pʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Lưᴏ̛́ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʟɪᴘ ɴʜᴜ́ɴ ɴʜᴀ̉ʏ ɢᴀ̂̀ɴ 14 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ.&ɴʙѕᴘ;Lưᴏ̛̣ɴɢ fᴀɴѕ ʙᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜ̉ᴀ TɪᴋTᴏᴋᴇʀ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Pʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ:

“Vᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ хɪɴʜ ᴛʜᴇ̂́.”

“Sᴀᴏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀɴʜ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ᴆᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ.”

“Uᴀ̂̀ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̉ʏ ɢɪ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ хɪɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣.”

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏɪ ᴆɪ ᴄᴏɪ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̂́ʏ!”

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ TɪᴋTᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʟưᴏ̛̣ɴɢ fᴀɴѕ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ”, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ̂ᴜ!

Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button