Uncategorized

Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Bᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ѕᴏɪ ᴍᴏ́ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴᴛɪ-fᴀɴѕ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̉.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴀ́ɴɢ ᴋʜɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ʀᴀᴜ хᴀɴʜ, ʜᴏᴀ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Cᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀᴀ̀ᴏ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴᴀ̀ʏ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉, ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀʏ ᴄʜɪᴀ ɴʜᴏ̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ́ ᴍᴀ̣ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉, ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. Kʜɪ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɴᴛɪ-fᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ѕᴜ̛̣ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴇ̃ “ɴɢʜᴇ̀ᴏ ɴᴀ̀ɴ ᴍᴜᴏ̂ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ѕᴀᴜ”, Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉:&ɴʙѕᴘ;“Dᴀ̣, ᴆᴇ̂̉ ᴇᴍ ѕᴇ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴇᴍ ᴀ̣, ᴠɪ̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣”.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ᴏ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉, ɴᴏ̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Dᴜ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ɴʜưɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Lᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴠᴜɪ:&ɴʙѕᴘ;“Rᴀᴜ ѕᴀ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂ ʟᴇ̂ɴ, ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ 1 ᴛʏ̉ 1 ʙᴏ́ ᴍᴀ̀ ɴᴀʏ ѕᴀʟᴇ ѕᴀ̣̂ᴘ ѕᴀ̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ 0 ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ ѕᴀʟᴇ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ fʀᴇᴇ ѕʜɪᴘ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴇ́ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏ̛ɪ. Yᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ… ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ… ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ”.

FC Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴀ̀ɴɢ.

FC Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴀ̀ɴɢ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ &ɴʙѕᴘ;

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button