Uncategorized

Vᴜ̃ Hᴀ̀ ᴋʜᴏᴇ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ѕưᴏ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ɴʜư ᴍᴏ̛́ɪ 25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Ở ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 52, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ Vᴜ̃ Hᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛́ᴛ хᴜʏ́ᴛ хᴏᴀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴀɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ fᴀɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ,&ɴʙѕᴘ;Vᴜ̃ Hᴀ̀&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ “ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̣̂ᴍ” ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ&ɴʙѕᴘ;”Bᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”,&ɴʙѕᴘ;ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ‘ѕɪzᴇ ʙᴜ̛̣’. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ́ ᴆᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ 52 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Vᴜ̃ Hᴀ̀&ɴʙѕᴘ;хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ᴏ ʙᴀ ʟᴏ̂̃ ᴍᴀ́ᴛ ᴍᴇ̉, ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ʏ хᴀ̆ᴍ ɢᴏ̣ɴ ɢᴀ̀ɴɢ. Lᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ. Nʜɪ̀ɴ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴜ̃ Hᴀ̀, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ ᴀɴʜ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴʜư ᴍᴏ̛́ɪ 25 ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ 52.

Vᴜ̃ Hᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ 52 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Ở ᴛᴜᴏ̂̉ɪ U60,&ɴʙѕᴘ;Vᴜ̃ Hᴀ̀&ɴʙѕᴘ;ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ѕᴀᴏ ɴᴀᴍ “ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ̀” ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Vʙɪz. Bɪ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴠᴜɪ ᴛưᴏ̛ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴆɪ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ ᴛưᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ, ѕᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ, ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ʀᴀ̉ɴʜ ʀᴏ̂̃ɪ.

Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕʏ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ѕᴛʏʟᴇ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ

Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕʏ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ̣ɴ ѕᴛʏʟᴇ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ

Dɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢᴜ̃ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴄᴀ̆ɴɢ ʙᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢʜᴇɴ ᴛʏ̣. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ fᴀɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʜɪ́ɴʜ ѕᴜ̛̣ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;Vᴜ̃ Hᴀ̀&ɴʙѕᴘ;ɢɪᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉, Vᴜ̃ Hᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜư ѕɪɴʜ, ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̆́ɴ, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜ́. Gɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ U60 ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴍɪ̀ɴʜ “ѕᴀ̆́ᴄ ɴưᴏ̛́ᴄ ʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ”.&ɴʙѕᴘ;Bưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ U60 ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜư ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ 20 ɴʜư Vᴜ̃ Hᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ́.

Nʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ Vᴜ̃ Hᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉

Bɪ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button