Uncategorized

Lᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ “ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ” ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴛ ɴʜᴏ̛̀ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛưɴɢ ᴛưɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣ᴄ Tɪᴋᴛᴏᴋ

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ Tɪᴋᴛᴏᴋ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ “ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̃ᴏ” ᴄᴆᴍ

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, MXH Tɪᴋᴛᴏᴋ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ᴜ ᴍᴏ̛̃, хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ̀ᴏ ʟưᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ́ ᴆᴀ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ɴʜư ᴄᴏ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴏ̛̀ 1 ᴄʟɪᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴆᴍ “ʙᴀ̆́ᴛ ѕᴏ́ɴɢ”.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hʏ́ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ᴛʀᴀ̀ᴏ ʟưᴜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣ᴄ Hᴀ̣ Cᴏ̀ɴ Vưᴏ̛ɴɢ Nᴀ̆́ɴɢ. Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ᴄʟɪᴘ ɴʜᴀ̉ʏ ᴍᴜ́ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ, ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴀ̉ ᴛɪᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ. Ở ᴄʟɪᴘ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪᴇw Tɪᴋᴛᴏᴋ, Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́ ᴅɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄᴀ̣ᴘ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ǫᴜᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂ɴɢ хᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂ɴɢ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏᴇ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴀ̣̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴇᴏ ᴛʜᴏɴ ɢᴏ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Dưᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴆᴍ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̂́ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ хɪɴʜ хᴀ̆́ɴ, ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́.

Gᴀ́ɪ хɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕʜᴀʀᴇ ʀᴀ̂̀ɴ ʀᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ MXH

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ. Tʀᴇ̂ɴ Tɪᴋᴛᴏᴋ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hʏ́ (ᴛɪᴇᴜ_ʜʏ26). Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ Tɪᴋᴛᴏᴋ ᴛᴜ̛̀ 17/2/2021. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ 15 ᴄʟɪᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ ᴠᴇ̂̀ 1 ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴋʜᴜ̉ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ 850ᴋ ɴɢưᴏ̛̀ɪ fᴏʟʟᴏw ᴠᴀ̀ 3,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ.

Kᴇ̂ɴʜ Tɪᴋᴛᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́.

Đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴀ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴍᴜ́ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣ᴄ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴆᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴠɪʀᴀʟ.

Vᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ

Eᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ́

Nɢưᴏ̛̀ɪ ɢɪ̀ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ!!!

Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ, ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴛưᴏ̛ɪ ʀᴏ́ɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴍхʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟưᴏ̛̣ᴛ хᴇᴍ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ. Dưᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ Tɪᴇ̂̉ᴜ Hɪ́.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴆᴍ:

– Nɢưᴏ̛̀ɪ ɢɪ̀ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ!!!

– Áᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ѕᴀʏ ɴᴀ̆́ɴɢ.

– Vᴏ̛̣ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ.

– Xɪɴʜ хɪ̉ᴜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ̀ɴ хɪ̉ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ ɴʜɪ̉.

– Kʜᴏ̂ɴɢ ᴜᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ʟưᴏ̛́ᴛ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴄᴀ̉ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀưᴀ.

– Sᴜ̛̣ ɴɢᴀ̂ʏ ɴɢᴏ̂ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀᴏ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴆᴏ̂̉ ɢᴜ̣ᴄ.

– Eᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ́.

– Đᴇ̣ᴘ, хɪɴʜ, ɴʜᴀ̉ʏ ᴄᴜᴛᴇ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ.

– Cᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟɪᴇ̂́ᴍ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button