Uncategorized

Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ: Cʜᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂́ʏ

“Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ ᴠᴀ̣ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴏ́ɪ ᴄᴏɴ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ɴᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 60 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴅɪᴇ̂́ᴍ” – Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ .

Bᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Thúy Nga lên tiếng chuyện ăn chặn tiền từ thiện của Kim Ngân: Chắc họ để tôi yên đấy - Hình 1

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ ᴠᴀ̣ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴏ́ɪ ᴄᴏɴ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ɴᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 60 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɢɪᴇ̂́ᴍ

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ, ᴍᴇ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʀᴀ̉ ᴆɪ”.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴇ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴᴏ́ɪ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ѕᴇ̃ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ.

Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɢᴀ̂ʏ ǫᴜʏ̃ ɢɪ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ.

Đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟɪ́ ᴅᴏ ᴠɪ̀&ɴʙѕᴘ;ѕᴀᴏ&ɴʙѕᴘ;ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

Vᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴜ ᴠᴀ̣ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴏ́ɪ ᴄᴏɴ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ɴᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 60 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɢɪᴇ̂́ᴍ.

Thúy Nga lên tiếng chuyện ăn chặn tiền từ thiện của Kim Ngân: Chắc họ để tôi yên đấy - Hình 2

Mᴀ̂́ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ. Nᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ɢᴜ̛̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂́ʏ.

Tʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ɪ хᴀ̣ᴏ, ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Cᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ 10 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴆᴏ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ.

Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ɴᴏ́ɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́, ʜᴏ̣ ᴛᴜ̛̣ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴀ́ɴ ɢʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴀ́ᴘ ᴆᴀ̣̆ᴛ, ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ʀᴀ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ.

Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ʀᴀ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴆᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ

Ở Mʏ̃ ɴᴀ̀ʏ, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣, ɴᴏ́ɪ хᴀ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴛᴏ̛́ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ. Tᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̃ɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̂̀ᴍ ʜᴏ̣ ᴛʜᴏ̂ɪ.

Thúy Nga lên tiếng chuyện ăn chặn tiền từ thiện của Kim Ngân: Chắc họ để tôi yên đấy - Hình 3

Qᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ. Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴜ́ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ.

Tɪ́ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ, ᴆᴀ̂ᴜ ʀᴀ ᴆᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ. Đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ѕᴏ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀.

Vᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ǫᴜʏ̃ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆưᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴀʏ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂ᴜ хᴀ̀ɪ. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ʀᴀ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴆᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ.

Tɪ́ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴀɪ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ A ᴛᴏ̛́ɪ Z ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̉, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ́ᴘ хᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴆᴏ́.

Rᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ, ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴅᴀ̣ɴ ᴅɪ̃, ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ, ᴀɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴇ́ᴘ ᴋɪ́ɴ.

Eᴍ ʜᴏ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɴɢᴀ̆ɴ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ǫᴜᴀʏ YᴏᴜTᴜʙᴇ, ɴʜưɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ “ɢɪᴇ̂̃ᴜ ᴄᴏ̛̣ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜư ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴋʜᴜ̀ɴɢ”

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ ᴇᴍ ʜᴏ̣ ɴᴜ̛̃ ᴅᴀɴʜ ᴄᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕᴏ́ɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴛᴀʏ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ Mʏ̃. Nᴜ̛̃ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣, ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴍᴜᴀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ ᴅɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄᴀ ѕɪ̃ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ.

Cʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 27/6, ᴇᴍ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Bᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴɢ ᴏ̛ɴ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂. Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴏ̛, ᴘʜᴏ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴍᴀ̀ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄᴜ̛́ ᴆᴇᴍ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʀᴀ ɢɪᴇ̂̃ᴜ ᴄᴏ̛̣ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜư ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴋʜᴜ̀ɴɢ, ᴆɪᴇ̂ɴ, ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ&ɴʙѕᴘ;“.

Aɴʜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ:&ɴʙѕᴘ;“Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍưᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ɴʜưɴɢ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇᴍ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴏ̛̉. Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴛᴜ̛̣ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.&ɴʙѕᴘ;Nʜưɴɢ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ᴠᴀ̀ɪ ʙᴀ ʜᴏ̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ᴆɪ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍưᴏ̛́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ. Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴍưᴏ̛́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪ́ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂, ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴍᴀɴɢ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴆɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂̃ ɴᴏ̣ ᴄʜᴏ̂̃ ᴋɪᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ʟᴀ̀ᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̉ᴏ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ʟᴀ̀ᴍ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴇ́ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ, ɴʜưɴɢ ɪ́ᴛ ʀᴀ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜư ɴʜᴀ̆́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Nɢᴀ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀʏ YᴏᴜTᴜʙᴇ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴏ̛”.

Em họ tiết lộ con gái Kim Ngân từng nhắn tin ngăn Thuý Nga quay YouTube, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị giễu cợt trên mạng như một kẻ khùng - Hình 1

Eᴍ ʜᴏ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴᴜ̛̃ ᴅᴀɴʜ ᴄᴀ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴇᴍ ʜᴏ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ

Em họ tiết lộ con gái Kim Ngân từng nhắn tin ngăn Thuý Nga quay YouTube, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị giễu cợt trên mạng như một kẻ khùng - Hình 2

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ Mʏ̃ ɢᴏ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄᴀ ѕɪ̃ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ

Em họ tiết lộ con gái Kim Ngân từng nhắn tin ngăn Thuý Nga quay YouTube, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị giễu cợt trên mạng như một kẻ khùng - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Em họ tiết lộ con gái Kim Ngân từng nhắn tin ngăn Thuý Nga quay YouTube, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị giễu cợt trên mạng như một kẻ khùng - Hình 4

Eᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ

Em họ tiết lộ con gái Kim Ngân từng nhắn tin ngăn Thuý Nga quay YouTube, nhưng nữ ca sĩ vẫn bị giễu cợt trên mạng như một kẻ khùng - Hình 5

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ Tʜᴜʏ́ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button