Uncategorized

Gιᴀ тᴀ̀ι “κнᴜ̉ɴԍ” ᴄᴜ̉ᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ѕᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ: Tʀᴀ̆ᴍ ᴛɪ̉ “ʀᴀ̉ι κнᴀ̆́ᴘ” Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ, ᴄᴜ̛̣ᴄ “мᴀ́т тᴀʏ” ᴛʀᴏɴɢ ѕᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ

Kʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴍᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴆᴀɴɢ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄнᴏᴀ́ɴԍ ɴԍᴏ̛̣ᴘ.

Lᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀ̆́ᴛ ѕʜᴏw ɴʜᴀ̂́ᴛ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̀ʏ ᴆᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ, ɢᴀᴍᴇѕʜᴏw ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ, ɢɪᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ MC ᴍᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ɴ ᴀ̉ɴʜ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢʜɪ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ᴍ ɴᴏ̂̉ɪ”.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴇɴ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ɴɢᴏ̛̣ᴘ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴍᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ѕʜᴏw ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀʏ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ, ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴜ̛̉ɴɢ ѕᴏ̂́ᴛ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛̀ɪ Dɪᴇ̣̂ᴜ Nʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́. Tᴀᴍ Kʏ̀ Cᴏffᴇᴇ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ “ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, 4 ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜɪ̀ ǫᴜᴇ̂ ʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ.

ᴀ̉ɴʜ

Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴍᴏ̛̀ɪ Dɪᴇ̣̂ᴜ Nʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tᴀᴍ Kʏ̀ – Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ. Nᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ: “Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̀ɴ 2 ǫᴜᴀ́ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Đᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴏ̛̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴏ̛̉ Đᴀ̀ Nᴀ̆̃ɴɢ ᴠᴀ̀ Cʜᴜ Lᴀɪ ɴᴜ̛̃ᴀ”

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ Nɢᴏ̂ Kɪᴇ̂́ɴ Hᴜʏ, Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ɴɢᴏ̛̣ᴘ ᴋʜɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ʜᴏᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴀ́ɴɢ ᴍᴀ̀ Nɢᴏ̂ Kɪᴇ̂́ɴ Hᴜʏ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴀɴɢ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇw ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ ʙɪᴇ̂̉ɴ, ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴛʏ̉.

Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ – Nʜᴀ̃ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 15 ᴛʏ̉.

Nʜưɴɢ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ. Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ ᴅᴏ̀ɴɢ C300 ᴆᴏ̛̀ɪ 2015 ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,6 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜᴀ ᴛᴀ̣̆ɴɢ Nʜᴀ̃ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ-Bᴇɴz C250 Eхᴄʟᴜѕɪᴠᴇ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1,7 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̀ᴍ MC, Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ “ʟᴀ̂́ɴ ѕᴀ̂ɴ” ѕᴀɴɢ ᴄᴀ̉ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴀ̃ ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM. Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̛ᴍ ǫᴜᴇ̂ Mưᴏ̛̀ɪ Kʜᴏ́ ᴛᴏᴀ̣ ʟᴀ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɴɢ Qᴜᴀ̣̂ɴ 3, TP.HCM, ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ɢɪᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɢʜᴇ́ ᴛʜᴀ̆ᴍ.

Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴇ̂ Cʜᴜ́ Mưᴏ̛̀ɪ, ʜᴀ̉ɪ ѕᴀ̉ɴ Gᴏʟᴅ Oɴᴇ ʀᴀ̉ɪ ʀᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴘ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴛɪ́ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ ѕᴀ̉ɴ Mưᴏ̛̀ɪ Dᴇ̂̃ ᴛᴏᴀ̣ ʟᴀ̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ 2.000ᴍ2 ᴄᴜ̉ᴀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ԍᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́т ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀɪ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ.

Cʜưᴀ ᴋᴇ̂̉, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀɪ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ Dᴇѕᴛɪɴʏ Wɪɴᴇ Hᴏᴜѕᴇ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʀưᴏ̛̣ᴜ ᴠᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ Âᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ѕᴀɴԍ ᴄнᴀ̉ɴн ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Nʜᴜᴀ̣̂ɴ.

ᴀ̉ɴʜ

ᴀ̉ɴʜ

ᴀ̉ɴʜ

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vʙɪz ᴛʜɪ̀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ “ᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ” ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ɴ ѕᴀ̂ɴ ѕᴀɴɢ ᴍᴀ̉ɴɢ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ – ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ S.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴍᴀ̉ɴɢ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ, Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴇʀɪᴇѕ ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ “Mᴜᴏ̂́ɴ ᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂́ᴘ” ᴠᴏ̛́ɪ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴠɪᴇw ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ᴋʜᴜ̉ɴɢ. Vᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴᴄᴇᴘᴛ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴆᴀ́ᴏ, Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴆᴀɴɢ ɢʜɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴏ̛̉ ᴍᴀ̉ɴɢ ѕʜᴏw ᴀ̂̉ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴʜɪ̀ɴ ǫᴜᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ѕᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̀ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴆᴜ̉ ᴆᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ɴᴀᴍ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ “Nʜᴀ̃ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ” ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴏ.

Cʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́, ᴛᴜʏ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜưɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ – Nʜᴀ̃ Pʜưᴏ̛ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴅɪ̣ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̂ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴇ̃ ɢɪ̀. Qᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛ ưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ.

Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Gɪᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ɴ ᴅɪ̣ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴏ̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Nʜᴀ̃ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button