Uncategorized

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜᴜ ᴠưᴏ̛̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ʀᴀᴜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ хᴀ ʜᴏᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̣ɪ ʀᴀᴜ, ᴄᴜ̉, ǫᴜᴀ̉ ɴʜư ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ ɢᴀ̀.

Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 60 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 10 (TP HCM). Nɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ HƯɴɢ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɢᴏ́ᴄ ᴠưᴏ̛̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʏ̉, ᴛʀᴏɴɢ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ʏ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ɴʜư ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ.

Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴ ᴆᴏ̉.

Tʀᴏɴɢ ᴠưᴏ̛̀ɴ ɴʜᴀ̀ Mʀ Đᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇᴏ, ʜᴏᴀ ᴛɪɢᴏɴ, ᴛưᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪ…

Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ᴍᴜᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠưᴏ̛̀ɴ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉.

Cᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ ᴛʜɪ̀ ʜᴏᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̀ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ, ᴄᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜᴍ хᴜᴇ̂, ʙᴀ̆́ᴛ ᴍᴀ̆́ᴛ.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, Mʀ Đᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ɢᴀ̀, ᴛʜᴏ̉, ᴄʜɪᴍ…

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ́ ɢᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ.

Tʜᴏ̉ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ хɪɴʜ хᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴀ̉ɴʜ: FBNV

Vɪᴅᴇᴏ: Vưᴏ̛̀ɴ ʀᴀᴜ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ Đᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̃ᴀ. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: FBNV

Hᴏᴀ̀ɴɢ Mɪɴʜ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ TT&ᴀᴍᴘ;CS: ʜᴛᴛᴘѕ://ᴋɪᴇɴᴛʜᴜᴄ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ/ᴋɪɴʜ-ᴅᴏᴀɴʜ/ʙᴀᴛ-ɴɢᴏ-ᴋʜᴜ-ᴠᴜᴏɴ-ɴɢᴀᴘ-ʀᴀᴜ-ᴛʀᴀɪ-ᴛʀᴏɴɢ-ʙɪᴇᴛ-ᴛʜᴜ-ᴄᴜᴀ-ᴅᴀᴍ-ᴠɪɴʜ-ʜᴜɴɢ-1565890.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button